Psychosomatika – Ostrava

Profil absolventa

Doba studia 1 rok, celkem 8 víkendů (vždy sobota a neděle), absolvent obdrží certifikát o absolvování kurzu. Přihlásit se může bezpodmínečně kdokoli, koho daná problematika zajímá.

„Jakým způsobem myslíme a jednáme, takovým způsobem i stůněme.“

Psychosomatika jako pojem má svůj původ ve starověké řečtině a to z dvou slov „psyché“ – duše a „soma“ – tělo. Její úlohou je zkoumat vztahy mezi těmito dvěma slovy. Psychosomatika zkoumá vzájemné působení těla a duše. Zabývá se otázkou, jak psychické vlivy působí na tělo a jaký vliv mají naopak tělesná onemocnění na duševní procesy. Vzájemné působení těla a duše na sebe bylo opakovaně potvrzeno vědeckými výzkumy a psychosomatika je celosvětově uznávaná jako vědecká psychologická i klinická disciplína.

Psychosomatiku lze chápat jako vnitřně složité propojení biologického a psychosociálního pohledu na člověka ve zdraví a v nemoci, propojení vlivu psychických procesů a emocí na vznik fyzických problémů, kdy každá nemoc má také svoji psychickou složku. Většina lidí, dokonce i těch, kteří se zajímají více o přírodní léčbu, si plně neuvědomuje důležitost našich myšlenkových postojů a skutků pro vznik nemoci. Pro konkrétní nemoc hledají hmotné důvody – viry, bakterie, toxiny, nedostatek vitamínů, minerálů, stopových prvků, genetické dispozice v rodině… a mnoho dalšího. Příčinu nemoci hledají jen na úrovni fyzického těla. Pokud se na nemoc podíváme hlouběji, objevíme nečekané souvislosti, které se na vzniku nemoci jednoznačně podílí a dokonce jsou jejím spouštěčem.

Pokud například není kompenzována nadměrná psychická zátěž, může člověk onemocnět nebo u něj mohou být diagnostikovány funkční poruchy orgánů. Naopak onemocnění na úrovni fyzického těla, jako je například rakovina, mrtvice nebo chronické infekce mohou velmi negativně ovlivnit duševní rozpoložení člověka.

Procesy vedoucí ke vzniku psychosomatických obtíží jsou spletité. Na rozvoji psychosomatických onemocnění se podílejí genetické, biologické, sociální a psychické vlivy, přičemž psychickým vlivům se dnes přičítá minimálně 50%ní  podíl na vzniku na vzniku různých onemocnění. Mechanismus vzniku psychosomatických onemocnění se snaží objasnit několik vzájemně nezávislých teorií, které si v rámci studia nastíníme.

Cena studia: 15 000 Kč

 • v kombinaci s 2 letým oborem Poradce přírodní medicíny v rámci 3 letého oboru Poradce celostní medicíny činí cena oboru Psychosomatika 14 000 Kč
 • v kombinaci s 1 letým oborem Základy psychologie v rámci 2 letého oboru Psychologie zdraví, činí cena oboru Psychosomatika 14 000 Kč
 • v kombinaci s 1 letým oborem Základy duchovní medicíny v rámci 2 letého oboru Poradce duchovní medicíny, činí cena oboru Psychosomatika 14 000 Kč)

Cena studia – viz ceník Školy Kamaté.

Rozvrh hodin

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Obor Psychosomatika plánujeme otevřít opět ve školním roce 2025/2026. Pro bližší informace se neváhejte ozvat. Pro představu níže můžete vidět, jak byl koncipován rozvrh hodin v roce 2023/2024.

Ročník 2023/2024

datumvíkendpředmětvyučující
21.10.20231sobotaKineziologieLenka Stillerová
22.10.20231neděleSystemické konstelace – Psychosomatika v rodině a vztazíchSilvia Feera
11.11.20232sobotaEFT I.Silvia Feera
12.11.20232neděleSystemické konstelace – Psychosomatika v rodině a vztazíchSilvia Feera
2.12.20233sobotaNaše vnitřní temnota
Vědomá komunikace
Silvia Feera
3.12.2023 3neděleVnitřní dítě, vnitřní žena a vnitřní mužSilvia Feera
20.1.20244sobota
Vědomá komunikace

Edita Činčalová
21.1.20244neděleVědomá komunikaceEdita Činčalová
10.2.20245sobotaGrafologie – cesta sebepoznání a komunikaceMgr. Ing. Anna Vávrová
11.2.20245neděleGrafologie – cesta sebepoznání a komunikaceMgr. Ing. Anna Vávrová
2.3.20246sobotaEFT II.Lenka Stillerová
3.3.20246neděleLéčivé usmířeníLéčivé odpuštěníJarka Vykoupilová
23.3.2024 7sobotaCesta k vnitřnímu štěstíMarie Vítová Plášilová
24.3.20247neděleCesta k vnitřnímu štěstíMarie Vítová Plášilová
20.4.20248sobotaPramen životaDaniel Petlák
21.4.20248nedělePramen životaDaniel Petlák

Programová náplň

Cesta k pochopení, lásce a zdraví

 • porozumění druhým
 • význam lásky a empatie
 • význam pochopení pravdy
 • terapie pomocí koncentrované myšlenky (veršem)
 • cesta ke zdraví
 • jednoduché odpovědi na složité životní otázky

Vyučuje: MUDr. Milan Oulehla

Cesta k vnitřnímu štěstí

Snad každý touží být šťastný, ale souvislosti, které nás k tomu vedou, jsou pro každého jiné. Základní je, poznávat každý sám sebe a najít si cestu k vnitřní rovnováze. Nazveme si to duševní hygiena. To platí napříč generacemi, životním stylem, prostě všemi kategoriemi, které jsem si prostě vytvořili, abychom se mohli lépe domluvit a zorientovat.

Vzdělávání má ambice nás připravit profesně a rodina zase k tomu, jak si zařídit svůj soukromý život. Smyslem těchto kombinací je, abychom byli ve svém životě úspěšní. Mohou se ale vyskytnou nejrůznější překážky a na ty bychom měli umět reagovat. Proto jsou tady nejrůznější rady pro život. Současná etapa od nás vyžaduje koncentraci a ochotu se učit novým poznatkům. Prostě vnímat vhodné informace pro svůj život. Víc si povíme na přednášce k tomu připravené.

sobota program

 1. hod. od 9.00 úvod do tématu „Praktická cesta ke štěstí“ + seznámení se
 2. hod. od 10.00 – první vstup je osobní stabilita a vnitřní jednota (samostatnost)
 3. hod. od 10.00 – druhý vstup je o schopnosti přijímat a dávat (mezilidské vztahy)
 4. hod. od 11.00 – třetí vstup je poznání a uvědomění si příčin – plynoucích důsledků (rozhodování)
 5. hod. od 13.00 čtvrtý vstup je o projevu laskavosti a harmonie (popření nutnosti se bránit a hájit)
 6. hod. od 14.00 pátý vstup se pojí s úmyslem a přáním, se záměrem, (schopnost komunikovat)
 7. hod. od 15.00 šestý vstup je k vnitřní svobodě a štěstí (nezávislost, informace)
 8. hod. od 16. 00 sedmý vstup je k poznání smyslu života (celistvost, schopnost třídit informace)

V každé hodině bude prostor pro dotazy.


neděle program

 1. hod. od 9.00 úvod do aktuálního kalendářního roku
 2. hod. od 10.00 náhled na leden až duben – využití vlivů pro osobní rozvoj (techniky sebepoznání)
 3. hod. od 11.00 náhled na květen až srpen – využití vlivů pro osobní rozvoj (techniky sebepoznání)
 4. hod. od 13.00 náhled na září až prosinec využití vlivů pro osobní rozvoj (techniky sebepoznání)
 5. hodina od 14.00 – dotazy
 6. hodina od 15.00 závěrečné vyhodnocení

V každé hodině bude prostor pro dotazy.

Vyučuje: Marie Vítová Plášilová

Duchovní a osobnostní rozvoj

 • Proč si sami sebe nevážíme a proč si nevěříme aneb O malé sebeúctě a malé sebedůvěře
 • Partnerství mezi mužem a ženou- výjimečné spojení pro vývoj lidských duší
 • Každá trampota má svou mez… aneb O rodičích a dětech
 • Životní síla – kde se nalézá a kam se ztrácí
 • Kam se ztratilo pravé ženství a ryzí mužství

Vyučuje: Silvia Plecháčková (Silvia Feera), Mgr. Helena Veselá

Energetické dráhy na těle a jejich emoční potenciál

 • Meridiány (kudy vedou, k čemu nám jsou a jak nám pomáhají)
 • 5 různých projevů energie v těle
 • psychosomatika vnitřních orgánů
 • důležité akupunkturní body a jak s nimi pracovat
 • základní rozdělení emocí a práce s nimi

Vyučuje: Jana Minaříková

Grafologie a její význam ve vztahu k rozvoji osobnosti

Motto: ,,Nejtěžší ztráta, to je ztráta vlastního Já…“ ( C. Mc Cullersová)

Grafologie je psychodiagnostická metoda vycházející z psychologie výrazu z psychologie rukopisu. Jejím hlavním předmětem je vztah mezi rukopisem osobnosti a jejími psychosomatickými vlastnostmi. Grafologie jako vědní disciplína má význam v osobní i pracovní rovině.  V osobní rovině grafologie osobnosti přinese hluboké sebepoznání, založené na nevědomé, podvědomé úrovni. Uvědomění si základních temperamentových a charakterových vlastností, kvalitu vlastního potenciálu a možnosti jeho dalšího rozvoje. Umět lépe zvládnout stres, zvýšení sebevědomí a sebeúcty osobnosti. V pracovní rovině na základě sebepoznání přinese grafologie vnímání a pochopení rozdílů jiné osobnosti, zlepšení mezilidských vztahů, prohloubení sociální a emocionální inteligence, empatii a umění orientovat se v oblasti psychologie osobnosti. Zaměstnavateli – zadavateli grafologie přinese zlepšení komunikace mezi pracovníky na základě pochopení osobnostních rozdílů, vzájemnou empatii a toleranci, psychickou vyrovnanost jednotlivců a rozvoj jejich osobnostního potenciálu, zlepšení týmové spolupráce. Na základě etického kodexu České grafologické komory v Praze, veškeré konzultace a poradenství probíhají na úrovni individuálních konzultací. Konzultace jsou vedeny na základě rozboru rukopisu písma osobnosti s písemným souhlasem.

Cílem grafologie je poznání a pochopení charakterových a temperamentových vlastností osobnosti, sebereflexe, sebeuvědomění, sebepřijetí, zvýšení sebevědomí a sebedůvěry, možnosti osobnosti, zvládání vnitřního stresu a napětí na základě vlastních možností, pochopení rozdílnosti jiné osobnosti na základě svého sebepoznání.

Dílčí témata:

 • Základní psychologický profil osobnosti na základě rozboru rukopisu
 • Sebepojetí, slabé a silné stránky osobnosti
 • Vůle a emocionalita, empatie
 • Inteligence a racionalita, její možnosti
 • Vitální základ a vitalita
 • Morální vlastnosti, empatie a sociabilita
 • Odolnost vůči stresu a zátěži
 • Osobnostní potenciál a možnosti dalšího rozvoje

Vyučuje: Mgr. Ing. Anna Vávrová

Imunologie a prevence onemocnění z pohledu fytoterapie

 • Imunologie – základní principy funkce imunitního systému (klasická imunologie, klinická imunologie, vývojová imunologie, ekoimunologie, imunoterapie)
 • Epigenetika
 • Lifestyle neboli zásady zdravého životního stylu
 • Prevence onemocnění (nutriční výživa mikro a makro, fototerapie, pohybová terapie a meditace, spánková hygiena, sebepéče a další)
 • Fytoterapie a imunologie
 • Byliny ovlivňující imunitní systém, základní tipy a doporučení pro praxi

Vyučuje: BsC. Jitka Klimešová

Kineziologie

 • Seznámení s kineziologií
 • Svalový test a předtesty – kontrakce, extenze a svalový obvod
 • F/O držení…. uvolnění stresu, dech a uvedení do přítomnosti ve stresových situacích
 • Emoční vyladění
 • Jednoduché uvolňující cviky (zkrat uší, očí, křížové programování, směry pohledu)
 • Praktická ukázka

Vyučuje: Lenka Stillerová

Léčivé odpuštění, léčivé usmíření

 • objasníte si, jak tento proces funguje a jak působí na vaši energii
 • zjistíte, proč je odpuštění opravdovým klíčem k našemu osvobození
 • dozvíte se, jak při původní ceremonii postupovali původní obyvatelé Severní Ameriky
 • projdete osvobozujícím procesem a zcela diskrétně odložíte své hlavní životní zátěže
 • procítíte hluboké ulehčení i nově nabytou vnitřní rovnováhu a sílu
 • vyjasníte si jak dále postupovat v případě, že máte hlubší životní témata

Vyučuje: Jarka Vykoupilová

Naše vnitřní temnota

 • Žijeme v duálním světě. Proto máme i temnou stránku. Ale nechceme ji vidět. Ale bez ní by to tady nešlo. Proto potřebuje být viděna a přijata.
 • Na semináři se podíváme na naše temné stránky a povíme si jak na to, abychom je přijali.

Vyučuje: Silvia Plecháčková (Silvia Feera)

Pramen života

Pramen života – cesta ke Zdroji skrze psychosomatiku těla

Tam někde vyvěrá, v hloubi naší Duše, čistý pramen řeky života, avšak zastřen pavučinami zapomnění a džunglí vlastních emočních stigmat. Pro jeho znovuobjevení je třeba odvahy vkročit do stínu, postavit si pevnou loď, nasednout na ni, a jet po proudu vstříc nekonečnému dobrodružství. Cestou vyčistit balvany nacházející se v řece, uvolnit tak plynulý tok, zamezit bočním odtokům vody zpevněním koryta, prosekat se džunglí vzrostlou na bolesti, a konečně odkrýt čistý zdroj pramene života, čistý pocit nekonečné lásky. Náš přístup k němu je tím, co ovlivní tok, jakým se nakonec vydá – zdali se rozplyne v mír, čisté moře, nebo bude lpět na cyklické bolesti a zanikne v bažině. 

Přednáška je o Prameni života, metodě a celostním přístupu k životu, který vede k napojení a kultivaci životní síly – na tomto víkendu z pohledu psychosomatiky.

 • Pročištění a harmonizace pomocí křišťálových mís, dechu a vedení pozornosti
 • Práce s myslí – jak se dostat pomocí dechu a pozornosti do bodu nula
 • Práce s energetikou – jak navnímat na svém těle zablokovaný tok životní energie
 • Práce s emocemi – jak rozpustit bloky uvolněním emocí
 • Práce s podvědomím – jak pomocí emocí pochopit svůj životní příběh
 • Práce s poptávkami / přáními – jak pochopit, co vyzařuji do reality a co si přitahuji
 • Práce s traumaty – jak propustit a odpustit životní traumata
 • Práce s Božstvím – jak vpustit do života lásku, mír, přijetí a Božství
 • Práce s intuicí – jak se stabilizovat a nechat se vést svou intuicí
 • Práce se životem – jak čistý pramen života ukotvit do života a žít ho

Vyučuje: Daniel Petlák

Psychosomatika z pohledu EFT

 • Historie vzniku technik emoční svobody (EFT)
 • Základní postup EFT – mechanická část
 • Postojové předpoklady pro účinnost EFT
 • Možnosti využití EFT pro vlastní sebeléčení
 • Možnosti terapeutického použití EFT pro terapeutickou praxi
 • Praktická část – trénink EFT
 • Otázky a odpovědi

Vyučuje: Lenka Stillerová

Systemické konstelace – psychosomatika v rodině a vztazích

 • účinný nástroj k osobnímu rozvoji, růstu, porozumění našim vlastním pocitům a činům
 • pomocník k opuštění starých přesvědčení a názorů na život
 • metoda dovolující nám nabytí úcty a lásky k předchozím generacím, k životu a k nám samotným
 • pomocník v nalezení pravého místa nejen v rodině, ale i v životě samotném
 • seminář je prožitkový a dotkne se každého účastníka, i když svoji konstelaci nestaví

Metoda konstelací umožňuje nahlédnout z jiné, obsáhlejší, perspektivy na jakékoli téma, které aktuálně prožíváme jako nerovnováhu, problém, bolest, blokádu či nemoc. Jako bychom vyletěli vrtulníkem nad Labyrint, ve kterém zrovna bloudíme. Tato jiná perspektiva pohledu je léčivá sama o sobě, ale může také ukázat nové cesty, řešení, uvolnění, skryté překážky, slepé uličky.

Vyučuje: Silvia Plecháčková (Silvia Feera)

Vědomá komunikace

Vědomá komunikace

V poslední době jsme se dotkly několika důležitých témat – „hranice“, „říct ne“, „vztahy“…. I když tato témata nejsou stejná, tak mají něco společného. Line se to jako společná červená niť a je to VĚDOMÁ KOMUNIKACE.

Je důležité vědět, co chceme a jak to chceme. Ale pokud to neumíme vykomunikovat, tak se nám to těžko podaří. Narazíme jako na betonovou zeď a zůstaneme stát.

A při tom  kolikrát stačí jen velmi málo. 

Víte o tom, že se každý rodíme s jiným „komunikačním jazykem“? A že se tento „jazyk“ ani nedědí a ani nedá změnit? Že tedy můžete mluvit se svým dítětem, mužem, rodičem nebo šéfem každý jinou řečí a pak se divíte, že nechápe, nerozumí a neslyší?  A třeba i nepochopitelně vybuchne a divně reaguje?

Vaše Edita

Vědomá komunikace – komunikační jazyk

Minule jsem otevřela téma našeho „komunikačního jazyka“. Vím, že někteří už tento dar znáte a využíváte, ale spousta z vás ještě ne.

Jak jsem psala, rodíme se s různým komunikačním jazykem.  S trochou nadsázky je to podobné, jako bychom mluvili současně anglicky, česky, německy a rusky. Pokud tyto jazyky známe, je možné se dohodnout. Ale pokud ne, tak jsme prostě skončili. Žádný dobrý úmysl ani snaha nám nepomohou.

Já tuto znalost považuji za naprosto základní.

Ať už řeším cokoliv (soukromě nebo pracovně), vždy je pro mě naprosto nezbytné, abych „mluvila stejnou řečí, aby se se mnou druhý člověk cítil dobře a abych se vyvarovala věcí, které ho  stresují, i když pro mě jsou naprosto v pohodě. Pak jsem schopná vědomě řešit jakékoliv téma.

Chcete vědět, jaký typ jste vy?

Vaše Edita

Vyučuje: Edita Činčalová

Vnitřní dítě, vnitřní žena a vnitřní muž

 • Vnitřní dítě, vnitřní žena a vnitřní muž, je naší důležitou energetickou součástí. Je to podvědomá část nás.
 • Vnitřní dítě je dětskou části naší osobnosti. Vnitřní dítě je naší pocitovou, tělesnou, nedvědomou části, obsahuje všechny naše emoční prožitky a představuje naši nejvyšší zranitelnost a nevinnost. Je potřebné, aby vnitřní dítě bylo spokojené.
 • Vnitřní žena a vnitřní muž jsou ženská a mužská energie. Je potřebné, aby Muž a Žena byli v rovnováze.
 • Na semináři se podíváme jak to v sobě máme a naučíme se, jak s tím pracovat.

Vyučuje: Silvia Plecháčková (Silvia Feera)

Zdravá  komunikace aneb komunikací ke zdraví

Cíle:

 • seznámit se se základními oblastmi sociálních (a profesních) dovedností (přiměřené poznání a ovládání sebe sama, poznávání a akceptace druhých, empatie, tolerování apod.) s důrazem na  oblast sociální komunikace;
 • zprostředkovat některé metody a postupy rozvoje sociálních dovedností;
 • zvýšit motivaci pro práci na dlouhodobějším osobním růstu.

Forma: přednáška, cvičení, modelové situace , hry, diskuse, sdílení vlastních zkušeností…

 1. blok
 • Oblasti sociálních dovedností  (sociální percepce, sociální interakce a komunikace, konflikty a jejich zvládání, asertivita, zvládání zátěže).
 • Sociální percepce: jak vnímám ostatní, jak jsem vnímán?
 • Jak zlepšovat a zpřesňovat sociální percepci a posilovat vlastní pozitivní dojem (image).
 1. blok
 • Sociální komunikace jako nejdůležitější dovednost:
 • jak se učit efektivní – zdravé komunikaci
 • intrapersonální komunikace a její význam, jak efektivněji  komunikovat  sám se sebou
 • interpersonální komunikace:
 • rozvíjení  komunikační způsobilosti v oblasti:neverbální  k. –  vhodné a nevhodné  neverbální signály, jak vnímat a rozumět neverbálním sdělením;xverbální komunikace naslouchání jako nejdůležitější komunikační dovednost
 1. blok
 • Asertivita jako cesta k druhým lidem, které předchází cesta k vlastním potřebám, přáním,  právům :  3P – poznání, projevení, prosazení
 • asertivní osobnost
 • asertivní techniky (kritika, prosazování, kompromis)
 1. blok
 • Konflikty
 • Konflikt jako cesta k souladu
 • Styly řešení, dovednosti pro zvládání

Vyučuje: Mgr. Veronika Golichová