Smluvní podmínky

I. Základní ustanovení

a) Poskytovatel

Škola celostní a přírodní medicíny KAMATÉ, s.r.o.

IČ: 07333447, DIČ: CZ07333447             

KAMATÉ s.r.o.

IČ: 05121213, DIČ: CZ05121213             
se sídlem: Na Stráňce 1798/23, České Budějovice 37005
E-mail: kamate@email.cz
Web: www.skolakamate.cz

b) Zájemce

Zájemcem je fyzická či právnická osoba, která nakupuje služby od poskytovatele pro sebe nebo ve prospěch třetí osoby (vč. zaměstnavatele nakupujícího služby od poskytovatele pro své zaměstnance).

1. Poskytovatel pořádá následující vzdělávací aktivity:

 • rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT,
 • neakreditované vzdělávací obory,
 • krátkodobé kurzy,
 • workshopy,
 • přednášky,
 • semináře.

Rekvalifikační kurzy mohou být prezenční i distanční (online). Jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále též „MŠMT“). Akreditace každého, poskytovatelem pořádaného, rekvalifikačního kurzu je k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách poskytovatele www.skolakamate.cz, kde je rovněž uveden hodinový rozsah teoretické i praktické výuky, příp. rozsah hodin e-learningu (on-line kurzy), a ostatní podmínky absolvování kurzu, zejm. rozsah povinné osobní účasti na kurzu a úspěšné absolvování závěrečné zkoušky, příp. ostatní podmínky (např. dosažení 18 let věku účastníka kurzu, minimální dosažené vzdělání). Splnění předpokladů stanovených pro konkrétní rekvalifikační kurz je podmínkou pro vydání osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu.

Neakreditované vzdělávací obory nejsou považovány za rekvalifikační kurzy a nejsou akreditovány MŠMT. Obsah neakreditovaných vzdělávacích oborů, podmínky účasti absolvování oboru a délka studia oboru (hodinový rozsah) jsou stanoveny individuálně a jsou uvedeny u každého konkrétního oboru na webových stránkách poskytovatele www.skolakamate.cz.

Krátkodobé kurzy nejsou považovány za rekvalifikační kurzy a nejsou akreditovány MŠMT. Obsah krátkodobého kurzu, podmínky účasti na kurzu a délka kurzu (hodinový rozsah) jsou stanoveny individuálně a jsou uvedeny u každého konkrétního kurzu na webových stránkách poskytovatele www.skolakamate.cz. Délka trvání krátkodobého kurzu je minimálně 1 den (v rozsahu 8 vyučovacích hodin), maximálně 4 dny.

Workshopy jsou speciální akce zaměřené na objasnění jednoho konkrétního problému, spojené většinou s praktickými ukázkami. Obsah workshopu, podmínky účasti na workshopu a délka workshopu (hodinový rozsah) jsou stanoveny individuálně a jsou zveřejněny u každého konkrétního workshopu na webových stránkách poskytovatele www.skolakamate.cz. Délka trvání workshopu je zpravidla 1 den (v rozsahu 8 vyučovacích hodin), maximálně 2 dny.

Přednáška je mluvený výklad určitého tématu, který přednášející prezentuje ve stanoveném čase určitému publiku. Jde o jednostranný přenos informací, interaktivita není příliš žádoucí, neboť by narušila původní plán. Mluvený projev může doprovázet prezentace. Přednášející předpokládá určitou znalost tématu již před přednáškou. Délka trvání přednášky je minimálně jeden den (v rozsahu 8 vyučovacích hodin), maximálně 2 dny.

Semináře jsou speciální akce zaměřené na objasnění jednoho konkrétního problému, prezentaci nějaké novinky v oboru. Semináře jsou vedeny uznávanými odborníky v dané oblasti. Obsah semináře, podmínky účasti na semináři a délka trvání semináře (hodinový rozsah) jsou stanoveny individuálně a jsou zveřejněny u každého konkrétního semináře na webových stránkách poskytovatele www.skolakamate.cz. Délka trvání semináře je minimálně jeden den (v rozsahu 8 vyučovacích hodin), maximálně 2 dny.

 1. Seznam rekvalifikačních kurzů, neakreditovaných vzdělávacích oborů, krátkodobých kurzů, workshopů, přednášek a seminářů, pořádaných poskytovatelem, vč. jejich obsahové specifikace, specifikace místa plnění, podmínek účasti, příp. podmínek pro úspěšné absolvování a ceny konkrétního kurzu, oboru, workshopu, přednášky či semináře zveřejňuje poskytovatel na svých webových stránkách www.skolakamate.cz.
 2. Tyto Smluvní podmínky (dále též „SP“) upravují vztahy mezi zájemcem o rekvalifikační kurz, neakreditovaný vzdělávací obor, krátkodobý kurz, workshop, přednášku nebo veřejný seminář (dále též „služby“ či „předmět plnění“) a poskytovatelem.
 3. Právní vztahy mezi poskytovatelem a zájemcem výslovně neupravené těmito SP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále též „občanský zákoník“), jakož i předpisy souvisejícími.

II. Uzavření smlouvy

 1. Zájemce – fyzická osoba – učiní objednávku konkrétní služby formou vyplnění přihlášky připojené u konkrétního rekvalifikačního kurzu / neakreditovaného vzdělávacího oboru/ krátkodobého kurzu / workshopu / přednášky / veřejného semináře na webových stránkách poskytovatele, v níž uvede údaje uvedené v přihlášce. Zájemce může učinit objednávku i jiným (níže uvedeným) způsobem.
 2. Odesláním přihlášky zájemce projevuje zájem zúčastnit se konkrétního rekvalifikačního kurzu / neakreditovaného vzdělávacího oboru / krátkodobého kurzu / workshopu / přednášky / semináře pořádaného poskytovatelem v termínu a za cenu stanovenou pro danou službu.
 3. Zájemce podáním přihlášky potvrzuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto SP je zájemce dostatečným způsobem a v dostatečném rozsahu před vlastním podáním přihlášky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 4. Odesláním objednávky činí zájemce návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služby.
 5. Zasláním potvrzení poskytovatele o přijetí přihlášky zájemce je mezi zájemcem a poskytovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí služby.
 6. Zájemce – právnická osoba – přihlášku nevyplňuje a zájem o poskytnutí služby sdělí poskytovateli písemnou formou nebo telefonicky. Na základě dalšího jednání poté sdělí poskytovateli údaje nutné k uzavření smlouvy mezi ním a poskytovatelem a taktéž k vystavení daňového dokladu. Na smlouvu uzavíranou mezi poskytovatelem a zájemcem – právnickou osobou – se použijí tyto SP, na což je zájemce upozorněn před uzavřením smlouvy.
 7. Poskytovatel bude uzavírat smlouvu o poskytnutí služby výlučně s těmi zájemci, kteří provedou přihlášení cestou úplně a správně vyplněné přihlášky na webových stránkách poskytovatele www.skolakamate.cz, a s těmi zájemci, kteří řádně a včas učinili návrh na uzavření smlouvy písemnou formou nebo telefonicky.
 8. Zájemci, s nimiž byla smlouva uzavřena, jsou evidováni u poskytovatele podle pořadí dle okamžiku uzavření smlouvy. Při naplnění kapacity rekvalifikačního kurzu / neakreditovaného vzdělávacího oboru / krátkodobého kurzu / workshopu / přednášky / semináře je s dalšími zájemci uzavírána smlouva o poskytnutí služby s rozvazovací podmínkou, o čemž jsou zájemci informováni v potvrzení poskytovatele o přijetí přihlášky. V takovém případě platí, že smlouva se rozvazuje v okamžiku, kdy splní svou povinnost uhradit cenu plnění jiný zájemce (s nímž byla smlouva o poskytnutí služby uzavřena dříve, než se zájemcem), který jako poslední naplnil kapacitu rekvalifikačního kurzu / neakreditovaného vzdělávacího oboru / krátkodobého kurzu / workshopu / přednášky / semináře. Zájemcům, s nimiž byla smlouva uzavřena později a u nichž došlo k rozvázání smlouvy, je nabídnut náhradní termín, v němž se zájemce může zúčastnit konkrétního rekvalifikačního kurzu / krátkodobého kurzu / workshopu / semináře. Pokud zájemce, s nímž byla uzavřena smlouva do okamžiku naplnění kapacity rekvalifikačního kurzu / neakreditovaného vzdělávacího oboru / krátkodobého kurzu / workshopu / přednášky / semináře, neuhradí cenu plnění do termínu splatnosti, ztratí pořadí a poskytovatel má právo od smlouvy odstoupit.
 9. V případě, že počet přihlášených zájemců nedosáhne minimálního počtu, stanoveného poskytovatelem a zveřejněného na www.skolakamate.cz, vyhrazuje si poskytovatel právo rekvalifikační kurz / neakreditovaný vzdělávací obor / krátkodobý kurz / workshop / přednášku / seminář zrušit za podmínek uvedených v čl. V. těchto SP.

III. Předmět smlouvy

 1. Poskytovatel na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí služby umožní zájemci (nebo zájemcem určené osobě) účast na konkrétním rekvalifikačním kurzu / neakreditovaném vzdělávacím oboru / krátkodobém kurzu / workshopu / přednášce / semináři specifikovaném v objednávce či jinak dohodnutém mezi účastníky.
 2. Zájemce je oprávněn zúčastnit se na konkrétním objednaném rekvalifikačním kurzu / neakreditovaném vzdělávacím oboru / krátkodobém kurzu / workshopu / přednášce / semináři, nebo má právo, aby se jej zúčastnila osoba zájemcem označená. Zájemce je povinen zaplatit poskytovateli za službu sjednanou cenu (která je uvedena na webových stránkách poskytovatele v době odeslání přihlášky zájemcem, nebo v době písemného nebo telefonického návrhu na uzavření smlouvy), a to na účet poskytovatele uvedený v článku VI. těchto SP, nebo na potvrzení zaslaném zájemci v souladu s těmito SP.
 3. Cena služby je splatná nejpozději v okamžiku zahájení poskytování služby (rekvalifikačních kurzů / neakreditovaných vzdělávacích oborů / krátkodobých kurzů / workshopů / přednášek / seminářů).
 4. V případě, že zájemce o rekvalifikační kurz předloží nejpozději v den zahájení poskytování služby poskytovateli potvrzení příslušného úřadu práce o jeho souhlasu se zařazením zájemce na konkrétním rekvalifikačním kurzu (a o plánované úhradě sjednané ceny ze strany úřadu práce), je cena splatná 15 dnů ode dne ukončení poskytování služby. Dnem ukončení poskytování služby se rozumí poslední den konání konkrétního rekvalifikačního kurzu dle webových stránek poskytovatele.
 5. Cena služby je platná po celou dobu poskytování služby a poskytovatel nemá právo ji v průběhu poskytování služby měnit.
 6. Rekvalifikační kurz je vždy zakončen zkouškou před zkušební komisí sestavenou poskytovatelem, v termínu určeném poskytovatelem. V ceně rekvalifikačního kurzu je zahrnut 1 náhradní termín pro opakování závěrečné zkoušky. V případě, že zájemce – účastník rekvalifikačního kurzu – neuspěje ani při opakované závěrečné zkoušce a bude mít zájem o další opakování závěrečné zkoušky, je poskytovatel oprávněn požadovat navýšení ceny služby o částku 1.500,- Kč za každý další opakovaný termín. Maximální celkový počet dalších opakovaných termínů je stanovený na 2 (dva). Ustanovení tohoto bodu se v plném rozsahu týká i on-line kurzů.
 7. Absolvováním rekvalifikačního kurzu / neakreditovaného vzdělávacího oboru / krátkodobého kurzu získává absolvent rekvalifikačního kurzu / neakreditovaného vzdělávacího oboru / krátkodobého kurzu získává absolvent osvědčení/ certifikát. Poskytovatel zájemci nevystavuje osvědčení / certifikát za účast na vybraných 1 či dvou denních workshopech /přednáškách /seminářích (není-li uvedeno jinak na webových stránkách www.skolakamate.cz).
 8. Zájemce má právo uplatnit práva z vadného poskytnutí služeb poskytovatelem za podmínek uvedených v § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bez zbytečného odkladu poté, co měl zájemce možnost vadu zjistit, a to písemným oznámením s označením či popisem vady doručeným poskytovateli. Je-li zájemce spotřebitelem, při vyřizování uplatněných práv z vadného poskytnutí služby postupuje poskytovatel v souladu zejména s § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tedy vyřídí obdrženou reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

IV. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů

V. Odstoupení od objednávky, kauce a storno poplatky

 1. Zájemce má právo od smlouvy o poskytování služby odstoupit před zahájením poskytování plnění ze strany poskytovatele, a to i bez uvedení důvodu. Zájemce je povinen odstoupení písemně oznámit a prokazatelně doručit poskytovateli. V případě odstoupení se sjednává následující vypořádání mezi poskytovatelem a zájemcem.
 2. Odstoupí-li zájemce od smlouvy déle než 14 dní před zahájením poskytování služby, je povinen uhradit poskytovateli zálohu za studium ve výši 5000 Kč.
 3. Odstoupí-li zájemce v termínu 7 – 14 dní před zahájením poskytování služby, je zájemce povinen uhradit poskytovateli storno poplatek ve výši 50 % ceny služby.
 4. Odstoupí-li zájemce v termínu méně než 7 dní před zahájením poskytování služby, je zájemce povinen uhradit poskytovateli storno poplatek ve výši 80 % ceny služby. Odstoupí-li zájemce od své objednávky po zahájení poskytování služby, činí storno poplatek 100 % ceny služby. 
 5. Pokud zájemce uhradil cenu služby do doby odstoupení dle těchto SP a následně odstoupil od smlouvy dle těchto SP v době 14 dnů a/nebo kratší před započetím poskytování služby, je poskytovatel oprávněn o výši storno poplatku dle tohoto ustanovení jednostranně snížit částku vraceného plnění. V případě, že zájemce ke dni odstoupení v době kratší 14 dnů před započetím poskytování služby neuhradil cenu služby, je zájemce povinen uhradit storno poplatek poskytovateli dle těchto SP do 14 dnů ode dne odstoupení.
 6. Na praktické lekce, které i u online kurzů probíhají prezenční formou, je poskytovatel oprávněn od zájemce, jenž se přihlásí na jejich konkrétní, poskytovatelem vypsaný termín, požadovat složení vratné kauce ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc Kč),  aby tato částka byla na bankovní účet připsána nejpozději v den, kdy je poskytovatelem stanovený konečný termín potvrzení účasti. Jako variabilní symbol zájemce uvede svoje telefonní číslo, které udal v přihlášce do kurzu. Pokud se zájemce na praktické lekce dostaví, poskytovatel mu celou částku ve výši 1.000,- Kč (slovy. jedentisíc Kč) vrátí v hotovosti oproti podpisu výdajového dokladu. Na přihlášky k praktickým lekcím zájemců, kteří neuhradili kauci, nebude brán zřetel. V případě, že přihlášený zájemce svoji přihlášku na praktické lekce zruší v termínu kratším než 7 dní před konáním praktických lekcí, je povinen uhradit poskytovateli storno poplatek ve výši 50 % kauce. Dalších 50 % poskytovatel zájemci vrátí na jím udaný účet. V případě, že zájemce zruší svoji přihlášku v termínu kratším než 2 dny před konáním praktických lekcí, je poskytovatel oprávněný účtovat storno poplatek ve výši 100 % složené kauce. Zrušení přihlášky na základě důvodů hodných zvláštního zřetele, jako je například vlastní onemocnění, onemocnění osoby blízké, která je závislá na péči zájemce, úmrtí v nejbližší rodině, apod. nebude poskytovatel sankcionovat a po předložení věrohodného potvrzení o události, která zájemci zabránila v účasti na praktických lekcích, vrátí celou částku kauce na účet zájemce.
 7. Ujednání o storno poplatcích se neuplatní v případě, že jde o odstoupení od smlouvy spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy dle ust. § 1829 občanského zákoníku.
 8. Pokud se zájemce nezúčastní rekvalifikačního kurzu / neakreditovaného vzdělávacího oboru / krátkodobého kurzu / workshopu / přednášky / semináře (aniž by od smlouvy odstoupil), a/nebo zájemce zahájí svoji účast a z jakéhokoliv důvodu tuto nedokončí, je povinen uhradit plnou cenu služby. Obdobně se postupuje v případě, že zájemce neuspěje (a to ani opakovaně) u závěrečné zkoušky v případě rekvalifikačního kurzu.
 9. U on-line kurzů se za zahájení studia považuje okamžik, kde jsou zájemci poskytovatelem odeslány přístupové údaje k jím objednanému kurzu. V případě, že se zájemce po zahájení kurzu, rozhodne z jakéhokoliv důvodu tento dále neabsolvovat, nenáleží mu žádná finanční kompenzace ze strany poskytovatele.
 10. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zájemce nesplnil svoji povinnost uhradit cenu plnění v termínu splatnosti.
 11. V případě zrušení služby poskytovatelem dle čl. II. odst. 9 těchto SP platí, že poskytovatel od smlouvy odstoupil a je povinen vrátit zájemcům, kteří již uhradili cenu služby na účet poskytovatele, poskytnuté plnění v plném rozsahu, a to do 30 dnů ode dne zrušení služby.
 12. Poskytnutá plnění vrací poskytovatel v případech specifikovaných v těchto SP výhradně na účet, z něhož byly prostředky poukázány na účet poskytovatele, nebo na účet, který zájemce pro tento účel písemně poskytovateli označí.
 13. V případě, že zájemce je při uzavření smlouvy s poskytovatelem v postavení spotřebitele a smlouva je uzavřena distančním způsobem, je zájemce oprávněn odstoupit od smlouvy dle ust. § 1829 občanského zákoníku, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a poskytovateli prokazatelně doručeno. Využije-li zájemce právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud zájemce v jejím průběhu odešle poskytovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupí-li zájemce od smlouvy, vrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to na účet, z něhož byly prostředky poukázány na účet poskytovatele, nebo na účet, který zájemce pro tento účel označí v odstoupení od smlouvy. Jiným způsobem vrátí poskytovatel zájemci poskytnuté prostředky jen tehdy, pokud s tím zájemce souhlasil a pokud s tím poskytovateli nevzniknou další náklady.
 14. V případě, že zájemce je při uzavření smlouvy s poskytovatelem v postavení spotřebitele, smlouva je uzavřena distančním způsobem, a spotřebitel odstoupí od smlouvy v okamžiku, kdy poskytovatel s plněním služby začal na základě výslovné žádosti zájemce před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí zájemce poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za poskytnutí plnění do okamžiku odstoupení od smlouvy.

VI. Platební podmínky

 1. Zájemce je povinen uhradit cenu služby na bankovní účet poskytovatele vedený u FIO bank, a.s., (č.ú. 2801476219/2010 či 2001005048/2010), v termínu specifikovaném poskytovatelem v potvrzení přijetí přihlášky zájemci. Platba za poskytovanou službu je rozdělena zpravidla do dvou splátek, kdy první splátka je splatná nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření smlouvy mezi zájemcem a poskytovatelem. Plná cena za poskytovanou službu je splatná nejpozději v okamžiku zahájení poskytování služby. V případě odstoupení od smlouvy zájemcem bude zájemci na účet, z něhož byly prostředky poukázány na účet poskytovatele, nebo na účet, který zájemce pro tento účel označí, vráceno poskytnuté plnění, a to dle podmínek uvedených v čl. V. těchto SP.

VII. Zvláštní ustanovení o rekvalifikačních kurzech

 1. V ceně rekvalifikačního kurzu jsou zahrnuty studijní materiály, výuka dle osnov schválených akreditační komisí MŠMT, provedení závěrečné zkoušky (včetně jedné opravné) a vydání osvědčení o rekvalifikaci.
 2. Zájemce – účastník rekvalifikačního kurzu – je povinen zúčastnit se minimálně 80 %  výuky prováděné prezenční formou. O účasti každého zájemce na jednotlivých učebních hodinách bude poskytovatel vést průběžnou evidenci formou prezenční listiny. Zájemce, který nesplní minimální účast, není oprávněn se účastnit závěrečné zkoušky. To nemá vliv na povinnost zájemce uhradit sjednanou cenu plnění v plné výši.
 3. U akreditovaných on-line kurzů bude zájemce připuštěný k vykonání závěrečné zkoušky za předpokladu, že splní podmínky závěrečného testu v e-learningovém programu a zúčastní se v plném rozsahu praktické výuky realizované prezenční formou.
 4. Délka trvání online kurzu je stanovená na 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy proběhla registrace a zájemci byl přidělený status studenta. Do doby trvání online kurzu budiž započteno i vykonání závěrečné zkoušky, v případě, že zájemci v tom nebrání důvody hodné zvláštního zřetele. Po uplynutí stanovené doby trvání je zájemce ze seznamu studentů online kurzu automaticky vyškrtnutý, bez možnosti dalšího pokračování ve studiu.

VIII. Odpovědnost za škodu

 1. Škola nenese žádnou zodpovědnost za případná zranění způsobená přímo v této škole nebo při práci v terénu v rámci výuky, škola nenese zodpovědnost ani za případná zranění způsobená při dopravě za touto výukou.
 2. Škola nenese zodpovědnost za osobní věci účastníků kurzu.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. S případnými stížnostmi v souvislosti s poskytováním služeb poskytovatele je zájemce, který je při uzavření smlouvy s poskytovatelem v postavení spotřebitele, oprávněn se obrátit na následující orgány dohledu či státního dozoru:
  • příslušný živnostenský úřad (zejm. jde-li o stížnost v souvislosti provozováním živnosti poskytovatele ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů);
  • Úřad pro ochranu osobních údajů (zejm. jde-li o stížnost v souvislosti s ochranou osobních údajů ve smyslu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
  • Českou obchodní inspekci (zejm. jde-li o stížnost týkající dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů);
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (zejm. jde-li o stížnost týkající se realizace akreditovaného vzdělávacího programu v souladu s udělenou akreditací).
 2. Pokud je zájemce spotřebitel, je v případě vzniku sporu mezi zájemcem a poskytovatelem, který se nepodaří vyřešit smírně, zájemce oprávněn obrátit se na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz, kde jsou dostupné veškeré další informace.
 3. Tyto smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytnutí služby lze uzavřít pouze v českém jazyce, nedohodnou-li se účastníci jinak. Objednávka zájemce společně s potvrzením poskytovatele je jako uzavřená smlouva o poskytnutí služby archivována poskytovatelem v elektronické podobě spolu se smluvními podmínkami v aktuálním znění ke dni uzavření smlouvy. K písemné žádosti zájemce mu poskytovatel umožní k archivovaným datům přístup.
 4. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 15. 9. 2022. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto smluvní podmínky bez předchozího upozornění, avšak jejich upravené znění je povinen zveřejnit na svých webových stránkách nejpozději 21 dnů před jejich vstoupením v platnost.