Základy psychologie – ONLINE

Profil absolventa

Doba studia 1 rok, celkem 8 víkendů (vždy sobota a neděle).

Základy psychologie jsou důležité v osobním životě i ve všech profesích, a to nejen v profesích pomáhajících (učitelé, zdravotničtí pracovníci, policisté, sociální pracovníci, právníci, soudci….). V současné praxi jsou již při studiu na vysokých školách poznatky z psychologie bohužel podceňovány a jsou předávány na nedostatečné úrovni, což se promítá v reálném osobním i profesním životě. Poznatky z psychologie jsou nezbytné k navození správné empatické komunikace, pochopení sebe sama i dění kolem nás, k citlivému přístupu v životě. V rámci oboru se seznámíte s jednotlivými obory, metodami a principy psychologie (obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, pedagogická psychologie, psychopatologie, psychoterapie, psychologie komunikace, psychoterapie).  Výklad je přístupný pro začátečníky i pro pokročilé, kteří se potřebují zorientovat v praxi.

Pojďme se spolu vydat na dobrodružnou cestu, během které se seznámíme s psychologií. Nečeká nás nudná teorie, ale prostor pro to, abychom si poznatky vyzkoušeli, osahali a zažili. Ochutnáte výběr toho nejzajímavějšího z různých oblastí, kterých se psychologie dotýká. Budeme mít velký prostor na svoje zkušenosti a společné sdílení v diskuzi. A možná se dozvíte i něco sami o sobě…

Absolvent 1 letého oboru Základy psychologie obdrží certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Cena studia: 14 000 Kč

Cena studia – viz ceník Školy Kamaté.

Rozvrh hodin

sobota 9-17 hodin, neděle 9-16 hodin

Celkem 8 víkendů výuky, formou živého online celodenního webináře z pohodlí domova přes google meet.

21.9.20241sobotaobecná psychologie – kognitivní psychologie, emoce a motivace Mgr. Klára Dvořáková
22.9.20241neděleobecná psychologie – kognitivní psychologie, emoce a motivace Mgr. Klára Dvořáková
16.11.20242.sobotavývojová psychologie + psychologie osobnosti a její poruchyMgr. Klára Dvořáková
17.11.20242.nedělevývojová psychologie + psychologie osobnosti a její poruchyMgr. Klára Dvořáková
7.12.20243.sobotapsychopatologie + psychodiagnostika Mgr. Klára Dvořáková
8.12.20243.nedělepsychopatologie + psychodiagnostika Mgr. Klára Dvořáková
4.1.20254.sobotasociální psychologieMgr. Klára Dvořáková
5.1.20254.nedělesociální psychologieMgr. Klára Dvořáková
8.2.20255.sobotaneuropsychologie + psychologie traumatuMgr. Klára Dvořáková
9.2.20255.neděleneuropsychologie + psychologie traumatuMgr. Klára Dvořáková
15.3.20256.sobotapsychoterapie a poradenství  Mgr. Klára Dvořáková
16.3.20256.nedělepsychoterapie a poradenství  Mgr. Klára Dvořáková
5.4.20257sobotaPsychologie komunikace  Mgr. Klára Dvořáková
6.4.20257nedělePsychologie komunikaceMgr. Klára Dvořáková
17.5.20258sobotapozitivní psychologie, resilience, wellbeing, duševní hygienaMgr. Klára Dvořáková
18.5.20258sobotapozitivní psychologie, resilience, wellbeing, duševní hygienaMgr. Klára Dvořáková

Programová náplň

Průběžně v průběhu kurzu jsou k dispozici:

Praktické příklady a příběhy, aplikace teoretických konceptů na reálný život, podpora kritického myšlení a výzkumných dovedností, diskuse o aktuálních tématech:

Obecná psychologie, kognitivní psychologie, emoce a motivace

 • Definice a z základní principy psychologie.
 • Historie psychologie a hlavní školy myšlení
 • Co to je psychologie, čemu se věnuje a čím může být prospěšná.
 • Rozdělení psychologie a její disciplíny.
 • Psychologie. Je to vůbec věda?
 • Biologická a sociokulturní determinace psychiky.
 • Zajímavé psychologické výzkumy a jejich možné využití v našem životě.
 • Vybrané kapitoly aneb ochutnávka obecné psychologie (př. vědomí a nevědomí, senzorické procesy, lidská percepce, motivace, jazyk, myšlení a emoce).
 • Zpracování informací a kognitivní funkce
 • Role paměti, pozornosti a myšlení.
 • Kognitivní vývoj a změny v průběhu života.
 • Definice emocí a jejich biologický základ.
 • Emoční projevy a význam v psychologii.
 • Teorie emocí a jejich výzkum

Vývojová psychologie

 • Vývojová psychologie hravě a v souvislostech celého rodinného systému od početí do smrti.
 • Vývojová psychologie se zabývá vývojem člověka jako jedince – aneb pojďme prozkoumat dobrodružství, které začíná před narozením a končí smrtí.
 • Rodičovství jako výzva.
 • Smrt.
 • Fáze vývoje od dětství po stáří.
 • Vliv genetických a environmentálních faktorů na vývoj.
 • Klíčové teorie vývojové psychologie, Definice, cíle a přístupy.
 • Prenatální a novorozenecké období.  Prenatální vývoj: Fáze vývoje od početí do narození. Novorozenecký vývoj: Reflexy, senzorické schopnosti, adaptace.
 • Kojenecké období. Vývoj poznávacích procesů. Vývoj exekutivních funkcí a autoregulace. Vývoj řečových schopností. Emocionální vývoj. Socializace. Vývoj osobnosti a sebepojetí. Rozvoj motorických dovedností a koordinace. Formování základních emocí a sociálních interakcí. Význam vztahu s rodiči.
 • Batolecí období. Vývoj poznávacích procesů. Vývoj exekutivních funkcí a autoregulace. Vývoj řečových schopností. Emocionální vývoj. Socializace. Vývoj osobnosti a sebepojetí.
 • Předškolní období. Vývoj poznávacích procesů. Vývoj exekutivních funkcí a autoregulace. Vývoj řečových schopností. Rozvoj jazyka a kognitivních dovedností. Emocionální vývoj. Socializace. Vývoj osobnosti a sebepojetí. Formování identity a rozvoj morálního myšlení. Vzdělávání a význam hry v učení.
 • Školní období (7-12 let). Vývoj poznávacích procesů. Vývoj exekutivních funkcí a autoregulace. Vývoj řečových schopností. Emocionální vývoj. Socializace. Vývoj osobnosti a sebepojetí. Rozvoj sebeuvědomění a rozvoj vrstevnických vztahů. Vzdělávací vývoj a kognitivní schopnosti. Zvládání emocí a sociálních situací
 • Puberta a adolescence: Fyzické, emocionální a sociální změny v adolescenci. Identita a hledání vlastní cesty. Rizikové chování a prevence.
 • Raná dospělost (18 -40 let): Kariérní vývoj a rozhodování o životním stylu. Vztahy, manželství a založení rodiny. Rozvoj osobnosti a stabilizace identity.
 • Střední dospělost(40-65 let):  Krize středního věku a zpomalení fyzického vývoje. Rodinné a pracovní změny. Psychologická pohoda a prosociální chování.
 • Pozdní dospělost a stáří (65+): Psychologické výzvy stáří a úpravy životního stylu. Ztráta a smíření, smrt a stáří. Psychologie stárnutí a pohoda v pozdní dospělosti.

Psychologie osobnosti – dobrodružství jedinečnosti

 • Osobnost, jáství, koncepce, struktura a rysy osobnosti.
 • To nejdůležitější z psychologie osobnosti.
 • Koncepty a definice osobnosti.
 • Hlavní teorie osobnosti (Freudova teorie osobnosti, behaviorální a kognitivní přístupy k osobnosti, teorie osobnosti podle C.G. Junga, …).
 • Typologie osobnosti.
 • Biologický základ osobnosti – temperament, emoce, citová zralost.
 • Dynamika osobnosti – klasifikace potřeb a motivace.
 • Výkonové vlastnosti osobnosti – dispozice, schopnosti, IQ (inteligence).
 • Osobnost a charakter – charakterové vlastnosti, morální vývoj, svědomí, sebehodnocení, sebevědomí.
 • Rozvoj vlastní osobnosti a vlastního potenciálu.
 • Aktivní práce na sobě, seberealizace, sebevědomí, sebeúcta, sebepoznání, sebereflexe, vlastní hodnota.
 • Vztah mezi osobností a psychopatologií.
 • Poruchy osobnosti (antisociální, histrionická, narcistická, paranoická, schizoidní, schizotypální, vyhýbavá, závislá, obsedantně-kompulzivní.
 • Perspektivy budoucího výzkumu v oblasti osobnosti.
 • Diskuse o případových studiích: aplikace teoretických konceptů na reálné případy.
 • Vytvoření vlastní analýzy osobnosti nebo prezentace na dané téma

Psychopatologie

 • Úvod do psychopatologie.
 • Definice a rozsah psychopatologie
 • Historický vývoj výzkumu a pojetí psychopatologie.
 • Teoretické přístupy k psychopatologii (biopsychosociální model, psychoanalytický přístup,  behaviorální, kognitivní a humanistické perspektivy).
 • Klasifikace a diagnostika poruch (systémy diagnostiky (např., DSM-5, ICD-10),  kritéria pro diagnostiku psychických poruch)
 • Náhled na různé psychické poruchy (úzkostné poruchy,  depresivní poruchy, psychotické poruchy, poruchy osobnosti).
 • Poruchy psychických funkcí a) poruchy vnímání b) poruchy pozornosti c) poruchy paměti d) poruchy myšlení e) poruchy řeči f) poruchy inteligence g) poruchy pudů h) poruchy emotivity i) poruchy vůle j) poruchy jednání k) poruchy vědomí l) poruchy osobnosti.
 • Vybrané duševní a behaviorální poruchy a) Organické duševní poruchy b) Poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek c) Schizofrenie d) Poruchy nálady e) Neurotické poruchy f) Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami g) Poruchy osobnosti.
 • Dětská a adolescentní psychopatologie (specifika diagnostiky a léčby u mladší populace, poruchy chování a učení
 • Evoluce a genetika psychopatologie (genetické a evoluční faktory vzniku psychických poruch, vztah genetiky a prostředí.
 • Léčba psychopatologie (farmakoterapie a psychoterapie, terapeutické přístupy k různým poruchám).
 • Prevence a veřejné zdraví (strategie prevence psychických poruch, sociální a komunitární intervence)
 • Etické a právní aspekty v psychopatologii (etická dilemata v diagnostice a léčbě, právní otázky spojené s psychickými poruchami).

Psychodiagnostika

 • Definice a význam psychodiagnostiky.
 • Historie a vývoj psychodiagnostických přístupů.
 • Etické a kulturní aspekty psychodiagnostiky (etické standardy v diagnostickém procesu, kulturní citlivost a diverzita v psychodiagnostice).
 • Psychodiagnostika dospělých.
 • Významné proměnné v psychodiagnostické situaci – proband/pacient, psycholog, vzájemný vztah, vlivy okolí.
 • Klasifikace metod – klinické, testové (výkonové testy a jejich rozdělení, testy osobnosti a jejich rozdělení).
 • Základní vlastnosti testů – objektivita, standardizace, validita, reliabilita, transferabilita.
 • Teoretické modely psychodiagnostiky (psychometrický přístup, kvalitativní přístupy k diagnostice).
 • Nástroje a metody psychodiagnostiky (standardizované testy, interview a pozorování, samoohodnocení a dotazníky).
 • Diagnostika inteligence a kognitivních funkcí (standardizované testy inteligence, hodnocení paměti, pozornosti a jiných kognitivních funkcí).
 • Diagnostika emocí a osobnosti (psychodiagnostika osobnosti, hodnocení emocí a jejich regulace).
 • Vývojová psychodiagnostika (diagnostika dětí a adolescentů, hodnocení vývoje a specifika diagnostiky v různých věkových skupinách).
 • Diagnostika psychopatologie (hodnocení psychických poruch, identifikace rizikových faktorů a diagnostických kritérií).
 • Rodinná a skupinová psychodiagnostika (diagnostika v rámci rodiny a skupin, dynamika interakcí a vztahů.
 • Role psychodiagnostiky v klinické praxi, vztah k poradenskému a terapeutickému procesu.
 • Základy interpretace psychodiagnostických výsledků, komplexní hodnocení a tvorba diagnostických závěrů.

Sociální psychologie – člověk jako tvor sociální

 • Základy Sociální Psychologie. Definice a rozsah sociální psychologie.
 • Historie a vývoj sociální psychologie jako disciplíny.
 • Člověk a společnost. Společnost, předsudky, kolektivní vědomí.
 • Naše začleňování mezi ostatní jedince.
 • Socializace, sociální vývoj člověka, sociální ovlivňování (rodina, škola, přátelé, práce, společnost, kultura).
 • Socializační procesy, sociální učení, interakce.
 • Sociální role, sociální pozice, konflikt sociálních rolí.
 • Sociální skupiny a jak nás ovlivňují.
 • Sociální percepce a chyby, které děláme. Sociální percepce a pozorování (jak lidé vnímají a interpretují sociální informace, rolování sociálních kognicí a schopností pozorování)
 • Sociální kognice: Kognitivní procesy v sociální psychologii. Formování a uchovávání sociálních vzorců myšlení.
 • Identita a sebepojetí (formování identity a sebepojetí, vztah k sociálním skupinám a kulturám).
 • Sociální vlivy: konformita a obedience (studie konformity a poslušnosti, faktory ovlivňující sociální chování)
 • Skupinový proces a dynamika (vznik a vývoj skupin, struktura a vliv skupinové dynamiky
 • Mezikulturní psychologie (kulturní rozdíly a podobnosti ve vnímání a chování, výzvy a přínosy mezikulturní interakce).
 • Stereotypy, předsudky a diskriminace
 • Meziosobní vztahy: Přátelství a láska (vznik a udržování osobních vztahů, psychologie romantických vztahů)
 • Agrese a sociální konflikty (příčiny a formy sociální agresivity, management sociálních konfliktů.)
 • Sociální psychologie a média  (vliv médií na vnímání a chování, sociální média a virtuální komunity.
 • Psychologie davu. Manipulativní jednání a jak se mu bránit.
 • Sociální psychologie práce a organizací (dynamika týmu a organizační kultura, leadership a moc v pracovním prostředí)
 • Aplikace sociální psychologie v životě (využití sociální psychologie v různých oblastech (např. reklama, politika), sociální psychologie veřejného mínění).

Neuropsychologie

 • Základy neuropsychologie.
 • Definice a rozsah neuropsychologie.
 • Historie a vývoj neuropsychologického výzkumu.
 • Struktura a funkce mozku, funkční organizace mozkových oblastí.
 • Neuronální komunikace (struktura a funkce neuronů, elektrické a chemické aspekty neuronální komunikace).
 • Plasticita mozku (neuroplasticita a její význam, vývojová a adaptivní plasticita).
 • Neurobiologie paměti (různé typy paměti, fyziologické a neurochemické základy paměti).
 • Jazyková neuropsychologie (organizace mozku pro jazykové procesy, poruchy řeči a afázie).
 • Vnímání a pozornost (neurologické aspekty vnímání, biologické mechanismy pozornosti).
 • Motorická kontrola a neuromotorika (neurologie pohybu a motorické kontroly, poruchy pohybu a neurologické onemocnění.
 • Neuropsychologie emocí (biologické základy emocí, neurologické aspekty emočních poruch).
 • Neuropsychologie kognitivních poruch (vliv neurologických onemocnění na kognitivní funkce, diagnostika a rehabilitace kognitivních poruch).
 • Neuropsychologie a neurologická onemocnění. Výzkum a léčba neurodegenerativních onemocnění (např. Alzheimerova choroba), vliv traumat na mozkovou funkci.
 • Neuropsychologie dětí a adolescentů (specifika vývojové neuropsychologie, diagnostika a intervence u dětí s neurologickými poruchami).
 • Neuropsychologické metody a testy (standardizované nástroje pro hodnocení neuropsychologických funkcí, neuropsychologická vyšetření a interpretace výsledků).
 • Využití moderních technologií v neuropsychologickém výzkumu.
 • Aplikace virtuální reality a neurofeedbacku.
 • Etické aspekty v neuropsychologii (etické otázky při výzkumu na lidském mozku, práva pacientů v neuropsychologické praxi).

Psychologie traumatu

 • Úvod do psychologie traumatu.
 • Modely traumatu: PTSD, komplexní trauma, rozvojové trauma.
 • Psychodynamické, behaviorální a kognitivní přístupy.
 • Vliv traumatických událostí na nervový systém, neurobiologické změny a PTSD.
 • Psychologie krizové intervence (první pomoc v psychologii traumatu, krizová intervence a prevence PTSD).
 • Reakce na trauma: normální a abnormální odpovědi.
 • Rozdíly mezi přirozenými reakcemi na trauma a PTSD.
 • Rizikové faktory pro rozvoj PTSD.
 • Vývojové trauma: dopady traumatu v dětství na vývoj, komplexní trauma a jeho důsledky.
 • PTSD: diagnostika a kritéria (DSM-5 kritéria pro posttraumatickou stresovou poruchu, diagnostické nástroje a intervence).
 • Terapeutické přístupy k psychologii traumatu (kognitivně behaviorální terapie pro PTSD, psychodynamické a humanistické přístupy).
 • Traumatizace na pracovišti a sociálních kontextech (PTSD u zdravotnického personálu, vojáků, trauma ve společenském a politickém kontextu).
 • Šikana
 • Práce s oběťmi traumatu (terapeutická práce s oběťmi týraných, sexuálně zneužívaných, etické a právní otázky v práci s oběťmi).
 • Trauma a závislosti (vztah mezi traumatem a závislostmi, terapeutické intervence pro lidi trpící trauma a závislostmi).
 • Multidisciplinární přístup k psychologii traumatu (spolupráce s lékaři, sociálními pracovníky, právníky).
 • Trauma a kulturní citlivost (kulturní specifika v diagnostice a terapii traumatu, zohledňování různých kultur v práci s traumatem.
 • Programy prevence traumatu, edukace veřejnosti o psychologii traumatu.

Psychoterapie

 • Úvod do psychoterapie (definice psychoterapie a její role v léčebném procesu, historie vývoje psychoterapie).
 • Teoretické přístupy v psychoterapii (psychodynamická psychoterapie, behaviorální a kognitivně-behaviorální terapie, humanistické a existenciální přístupy, integrativní a eklektické modely).
 • Role terapeuta v psychoterapii (terapeutické dovednosti a kvality, etické a profesní standardy).
 • Terapeutický Vztah (význam a dynamika terapeutického vztahu, transference a countertransference).
 • Diagnostika v psychoterapii (používané diagnostické nástroje, kritické hodnocení diagnostiky v psychoterapii).
 • Cíle a plánování terapie (stanovení terapeutických cílů, vytváření individuálního terapeutického plánu).
 • Psychoterapeutické metody (různé techniky a přístupy v psychoterapii, kognitivní restrukturalizace, psychoedukace, relaxační techniky).
 • Psychoterapie a rodinné systémy (práce s rodinou v terapeutickém kontextu, systémová terapie a dynamika rodinných vztahů).
 • Skupinová psychoterapie (výhody a výzvy skupinové psychoterapie, skupinová dynamika a procesy).
 • speciální formy psychoterapie (EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), arteterapie, hudební terapie, a další alternativní přístupy).
 • Terapie závislostí a kognitivních poruch (psychoterapeutická práce s lidmi trpícími závislostmi, terapie osob s kognitivními poruchami).
 • Psychoterapie v kontextu kultury (kulturní citlivost a kompetence v psychoterapii, zvládání různých kulturních pozadí klientů).
 • Etické otázky v psychoterapii (etické normy a hodnoty v psychoterapeutické praxi, hranice a duální vztahy).
 • Inovace v psychoterapii (technologické trendy v psychoterapeutické praxi, online psychoterapie a aplikace, nové směry ve výzkumu a praxi psychoterapie).

Poradenství

 • Úvod do poradenství (definice a role poradenství, historie vývoje poradenské profese).
 • Teoretické přístupy v poradenství (humanistické, behaviorální, kognitivně-behaviorální přístupy, systémové a psychodynamické teorie).
 • Role poradce a poradenské dovednosti (specifika role poradce, komunikativní dovednosti a empatie).
 • Poradenský proces (etapy poradenského procesu, stanovení cílů a hodnocení klienta).
 • Metody a formy poradenské práce (diagnostické, anamnestické, skriningové metody, metody poradenské intervence – rozhovor, nácvikové a tréninkové metody, vyprávění příběhu a další, individuální a skupinové poradenství, distanční poradenství.
 • Diagnostika v poradenství (přístupy k diagnostice v poradenství, diagnostické nástroje a hodnocení).
 • Etické otázky v poradenství (kód etiky a normy v poradenské praxi, hranice, důvěrnost a duální vztahy).
 • Poradenství jednotlivců a skupin (individuální poradenství: zvládání osobních problémů, skupinové poradenství: dynamika a výzvy).
 • Poradenství v pracovním kontextu (kariérní poradenství a rozvoj pracovních dovedností, zvládání stresu a konfliktů na pracovišti).
 • Poradenství v rodinném a partnerském kontextu (poradenství při partnerských a rodinných konfliktech, rada pro rodiče a výchova dětí).
 • Poradenství v krizových situacích (krizové intervence v poradenské praxi, podpora klientů v traumatičtějších obdobích).
 • Rozvoj osobních dovedností a sebepoznání (podpora klientů ve vývoji osobní identity, sebeuvědomění a sebepoznání).
 • Poradenství a technologie (online poradenství a výhody moderních technologií, etické otázky v online poradenské praxi).
 • Kulturní citlivost v poradenství (poradenství a multikulturní výzvy, práce s klienty různých kulturních pozadí).
 • Poradenství a zdravotní problematika (psychosociální aspekty života s chronickým onemocněním, podpora pacientů při zvládání nemoci).
 • Inovace v Poradenství (nové přístupy a techniky v poradenské praxi, výzvy a přínosy moderního poradenství, budoucnost poradenství: trendy a výzvy (nové směry ve výzkumu a praxi poradenství, globalizace a internacionalizace poradenské profese).

Psychologie komunikace

 • Úvod do psychologie komunikace (definice komunikace a její role v mezilidských vztazích, základní modely komunikace).
 • Teoretické přístupy v psychologii komunikace (verbální a neverbální komunikace, socio-kulturní kontext a jeho vliv na komunikaci).
 • Jazyk a symboly v komunikaci (význam jazyka a jeho role v dorozumívání, symbolika a interpretace v komunikaci).
 • Aktivní naslouchání a empatie (dovednosti aktivního poslechu, význam empatie v komunikaci).
 • Efektivní komunikace. Zpětná vazba v procesu komunikace. Vedení rozhovoru. Aktivní naslouchání. Verbální vstupy v rozhovoru. Bariéry v komunikaci. Chyby v komunikaci a argumentační fauly. Etika komunikace. Vyjednávání jako specifický komunikační jev.  Kouzlo diskuse.
 • Nonverbální Komunikace (význam neverbálních prvků (gesta, mimika, postoj), paralingvistika a hlasová komunikace).
 • Interpersonální dovednosti v komunikaci. Budování důvěry a dobrých vztahů, zvládání konfliktů a kritiky. Vliv sociální percepce na komunikaci. Asertivita jako dovednost. Agresivita versus asertivita.  Techniky asertivity. Vyjednávání a řešení konfliktů. Problémový jedinec v procesu komunikace.
 • Komunikace v rodinném kontextu (rodinná komunikace a její dynamika, výzvy komunikace v partnerství a výchově dětí).
 • Komunikace na pracovišti (efektivní komunikace v týmu, vedoucí role a vedení schůzek).
 • Mezikulturní komunikace (kulturní rozdíly v komunikaci, efektivní komunikace v multikulturním prostředí.
 • Digitální komunikace a sociální média (vliv moderních technologií na komunikaci, etické otázky v online komunikaci. Telefonování.
 • Masová komunikace a média (vztah mezi masovou komunikací a společností, psychologie reklamy a mediální manipulace). Komunikace s médii, role tiskového mluvčího, způsoby obrany před mediálním napadením.
 • Komunikace v krizových situacích (krizová komunikace a krizový management, komunikace v situacích ohrožujících bezpečnost)
 • Genderová komunikace (rozdíly v komunikaci mezi ženami a muži, genderové stereotypy a jejich vliv na dorozumívání).
 • Psychologie osobní prezentace (význam vizuálního dojmu v komunikaci, komunikační strategie veřejných projevů.
 • Umění mluvit, základy rétoriky.
 • Nové trendy a technologie v komunikaci, virtuální realita a budoucnost mezilidské komunikace.

Pozitivní Psychologie, Resilience, Wellbeing, Duševní Hygiena

 • Pozitivní psychologie je psychologické odvětví zabývající se studiem pozitivních emocí (radost, štěstí, láska, naděje) a kladných životních zážitků a zkušeností (optimální prožívání – flow). V centru její pozornosti je také výzkum pozitivních individuálních vlastností a rysů osobnost (optimismus, zvídavost, nezdolnost, smysl pro humor) a hledání faktorů, které se uplatňují v pozitivně fungujících společenstvích a institucích. Obecně je tedy pozitivní psychologie zaměřena na vědecké studování lidského vzkvétání a jeho zákonitostí, stejně jako jiných stránek a ctností, které umožňují jednotlivcům, skupinám a komunitám prospívat.
 • Úvod do pozitivní psychologie (definice a principy pozitivní psychologie, historie a vývoj této oblasti). Pozitivní psychologie ve světě a v České republice.
 • Teorie a koncepty štěstí – wellbeingu.: duševní pohoda, štěstí, životní spokojenost, optimální prospívání. Měření a hodnocení, podpora celkového psychického wellbeingu.
 • Pozitivní emoce a jejich význam (výzkum pozitivních emocí, strategie pro podporu pozitivních emocí.
 • Resilience: definice resilience a její klíčové prvky, rozvoj osobní resilience. Silné stránky charakteru a ctnosti.
 • Přístupy k řešení problémů a pozitivní myšlení. Kognitivní restrukturalizace, optimismus a jeho vliv na psychické zdraví). Naděje a optimismus. Vděčnost a odpuštění.
 • Pozitivní vztahy a sociální opora (důležitost pozitivních vztahů, rozvoj sociálních dovedností). Pozitivní komunikace, pozitivní instituce, pozitivní vedení.
 • Smysluplný život a osobní cíle. Stanovení hodnot a cílů pro dosažení smysluplného života. Význam osobního rozvoje. Smysluplnost a životní hodnoty.
 • Pozitivní Psychologie v Praxi: Aplikace v Různých Kontextech. Aplikace pozitivní psychologie ve školství. Využití v pracovním prostředí. Praktické intervence pozitivní psychologie v poradenství, terapii a koučingu
 • Technologie a duševní zdraví. Role technologie v podpoře duševního zdraví. Online nástroje pro zlepšení wellbeing.
 • Prevence psychických poruch a podpora mentálního Zdraví. Preventivní opatření v psychologii. Destigmatizace duševních poruch. Posttraumatický rozvoj osobnosti.
 • Budoucnost pozitivní psychologie: Trendy a Výzvy.
 • Duševní hygiena, duševní zdraví a péče o vlastní zdraví (prevence vyhoření, strategie pro duševní odpočinek a regeneraci).  Člověk a životní prostředí, duševní rovnováha v environmentálním kontextu. Adaptace a stres. Zvyšování odolnosti vůči stresu. Životospráva z hlediska duševní hygieny. Spánek, výživa, práce a odpočinek, pracovní prostředí. Komplexní pohled na člověka. Tělo a mysl (bodymind), psychosomatika, psychosomatické souvislosti. Některé modely. Holistické přístupy.  Práce s dechem jako základní metoda práce na úrovni tělesné i psychické. Dechová reedukace. Metody vyrovnávání svalových dysbalancí (strečink, jóga). Význam tělesných cvičení pro duševní rovnováhu. Práce s vůlí. Copingové strategie a zvládání emocí Duševní hygiena a etické zásady, morální pravidla. Etická rozhodnutí a jejich význam pro vědomé bytí. Zvládání problematických životních situací.
 • Relaxační metody, jejich roztřídění a význam (progresivní relaxace, autogenní trénink, biofeedback, relaxační metody jógy aj.). Technika focusing. Technika „Čtvero ukotvení“. Speciální techniky (očistné techniky, oční cviky, zvláštní dechové techniky).
 • Mindfulness a meditace (úvod do mindfulness a jeho výhody, praktické cvičení mindfulness). Meditace, její význam a užití. Meditace ztišení a vhledu. Základní metody. Dynamické meditace, řízené meditace a imaginace. 
 • Flow: Psychologie optimálního prožívání. Zážitek Naprosté Pohody. Flow jako stav maximálního ponoření do aktivity Jak dosáhnout stavu flow.

Vyučuje: Mgr. Klára Dvořáková