Profil absolventa – psychosomatika

 

Doba studia 1 rok, celkem 8 víkendů (vždy sobota a neděle), absolvent obdrží certifikát o absolvování kurzu. Přihlásit se může bezpodmínečně kdokoli, koho daná problematika zajímá.

 

„Jakým způsobem myslíme a jednáme, takovým způsobem i stůněme.“

 

Psychosomatiku lze chápat jako vnitřně složité propojení biologického a psychosociálního pohledu na člověka ve zdraví a v nemoci. Většina lidí, dokonce i těch, kteří se zajímají více o přírodní léčbu, si plně neuvědomuje důležitost našich myšlenkových postojů a skutků pro vznik nemoci. Pro konkrétní nemoc hledají hmotné důvody – viry, bakterie, toxiny, nedostatek vitamínů, minerálů, stopových prvků, genetické dispozice v rodině… a mnoho dalšího. Příčinu nemoci hledají jen na úrovni fyzického těla. Nemoc má ale také svoji psychickou složku. Pokud se na nemoc podíváme hlouběji, objevíme nečekané souvislosti, které se na vzniku nemoci jednoznačně podílí a dokonce jsou jejím spouštěčem.

Cena kurzu: 13 000 Kč

Vytisknout

Programová náplň – Psychosomatika

Obsah programové náplně je širší než seznam přednášek uvedených v rozvrhu hodin z důvodu, že některé přednášky se opakují pravidelně po 2-3 letech.

 

Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. 

Alexandra Lechovská

 

Cesta k pochopení, lásce a zdraví

MUDr. Milan Oulehla

 • porozumění druhým
 • význam lásky a empatie
 • význam pochopení pravdy
 • terapie pomocí koncentrované myšlenky (veršem)
 • cesta ke zdraví
 • jednoduché odpovědi na složité životní otázky

 

Duchovní a osobnostní rozvoj

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Správně vnímání sebe sama
 • Radost a pestrost ve svém životě
 • Interpersonální vztahy
 • Realistické nároky na sebe
 • Perfekcionismu x lenost
 • Jak se správně motivovat
 • Proč se mít více rádi
 • Proč si sami sebe nevážíme a proč si nevěříme aneb O malé sebeúctě a malé sebedůvěře
 • Partnerství mezi mužem a ženou- výjimečné spojení pro vývoj lidských duší
 • Každá trampota má svou mez… aneb O rodičích a dětech
 • Životní síla – kde se nalézá a kam se ztrácí
 • Kam se ztratilo pravé ženství a ryzí mužství

 

Duchovní příčiny nemocí

Ing. Jana Holická

 • etika a její principy
 • nemoc a její příčiny
 • jak uzdravit duši i tělo
 • praktické cvičení – diagnostika potíží, nemocí aj. u jednotlivce v průběhu života
 • praktické cvičení – nalezení chyb a překážek vývoje – co jsme si vytvořili
 • praktické cvičení – jak změnit své postoje

 

Gemmoterapie

Jitka Jakešová

Gemmoterapii se říká medicína pupenů, medicína 3. tisíciletí. Gemmoterapie je vrcholem fytoterapie, protože účinek tinktur z pupenů, poupat a mladých lístečků je mnohem silnější než účinek sušených bylin. A co vás čeká? Představím vám stromy a účinky jejich pupenů na naše těla i duše, naučím vás dělat vlastní tinktury pro svou potřebu a potřebu svých blízkých a probereme, jaký pupen je vhodný pro daný neduh. Věřím, že když poznáte stromy, keře a byliny i z této stránky, budete je mnohem víc vnímat a obdivovat jako živé bytosti.

 

Imunologie a prevence onemocnění z pohledu fytoterapie

Jitka Klimešová

 • Imunologie – základní principy funkce imunitního systému (klasická imunologie, klinická imunologie, vývojová imunologie, ekoimunologie, imunoterapie)
 • Epigenetika
 • Lifestyle neboli zásady zdravého životního stylu
 • Prevence onemocnění (nutriční výživa mikro a makro, fototerapie, pohybová terapie a meditace, spánková hygiena, sebepéče a další)
 • Fytoterapie a imunologie
 • Byliny ovlivňující imunitní systém, základní tipy a doporučení pro praxi

 

Kineziologie

Petra Rusňáková

 • Seznámení s kineziologií
 • Svalový test a předtesty – kontrakce, extenze a svalový obvod
 • F/O držení…. uvolnění stresu, dech a uvedení do přítomnosti ve stresových situacích
 • Emoční vyladění
 • Jednoduché uvolňující cviky (zkrat uší, očí, křížové programování, směry pohledu)
 • Praktická ukázka

 

Netradiční způsoby léčby a uzdravení

Rajisa Puchovska – ukrajinská léčitelka Lorka

 • urinoterapie
 • léčivé vlastnosti petroleje
 • hladovění
 • mechanická očista těla
 • vodoléčba

 

Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Problematika psychohygieny základních kvalit života: zdraví – výkonnost – úspěšnost – spokojenost
 • Osobnost a její vliv na základní kvality života.
 • Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti
 • Náročné životní situace a psychické poruchy – jejich příčiny, projevy a možnosti ovládání
 • Problémy efektivní a zdravé životosprávy
 • Kritické problémy socializace a sociální interakce
 • Techniky psychohygieny: teorie a praxe
 • Prevence stresu a syndromu vyhoření
 • Jak zvládnout náročné životní situace, post-trauma stres
 • Přírodní zahrady, pěstování a sběr léčivých rostlin

 

Psychosomatika z pohledu Nové germánské medicíny

Alice Bláhová

 • 5 biologických zákonů podle kterých se vyvíjí nemoc i zdraví
 • konkrétní spouštěče onemocnění
 • fázovost onemocnění
 • orgány a jejich orgánové reakce v souvislosti s příslušností k části mozku
 • pravo-levá dominance pro ukládání onemocnění na pravou nebo levou stranu těla
 • úloha bakterií a virů v uzdravení
 • vypočitatelnost obratu k uzdravení

 

Rodinné konstelace

Vlaďka Jestřábová

 • účinný nástroj k osobnímu rozvoji, růstu, porozumění našim vlastním pocitům a činům
 • pomocník k opuštění starých přesvědčení a názorů na život
 • metoda dovolující nám nabytí úcty a lásky k předchozím generacím, k životu a k nám samotným
 • pomocník v nalezení pravého místa nejen v rodině, ale i v životě samotném
 • seminář je prožitkový a dotkne se každého účastníka, i když svoji konstelaci nestaví

 

Antická mystéria a jejich symbolika v umění

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměna

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

 

Podstata alchymie jako proměny neušlechtilého v ušlechtilé, symbolizovaná přeměnou olova ve zlato, je paralelou cesty k hlubokému poznání a vnitřní proměně. Alchymie znovu ožila v 15. století jako součást nastupující renesance a našla svůj odraz v dílech tehdejších geniálních umělců. Symbolika alchymie v obrazech Hieronyma Bosche, Albrechta Dürera, Leonarda da Vinci nebo Rafaela dodnes ukazuje možnou cestu k pochopení sebe sama a světa kolem nás. Ve 20. století obohatil alchymii svým pohledem švýcarský psycholog Carl Gustav Jung. Jeho „individuace“, zjednodušeně stávání se sám sebou, je cestou, jak uzdravit nemocnou či zmatenou duši.

Bohumil Vurm je spisovatel a tvůrce výstav s historickou tematikou. Je členem mezinárodní organizace FIJEV se sídlem v Paříži, která sdružuje novináře a autory s vinařským zaměřením.

Jako první u nás v 90. letech začal přednášet o karetním systému tarot a jeho symbolice. Dlouhodobě se zabývá evropskou historií a dílem nizozemského malíře Hieronyma Bosche. Přednáší pro širokou veřejnost i na školách a univerzitách, doma i v zahraničí. Jeho přednáška „Bosch a tarot“ byla otištěna ve sborníku z mezinárodní konference konané v roce 2010 v Nizozemí.

Napsal první původní českou encyklopedii tarotu. Jeho úspěšné trilogie „Tajné dějiny Evropy“ a „Příběh templářů.“ byly vydány také v Maďarsku. Mezi jeho další knihy patří „Rudolf II. a jeho Praha“, „Praga Mystica“, „Tarot a hledání smyslu života“. Spolu s manželkou Zuzanou napsal další úspěšné knihy –  „Karel IV. / Rytíř – poutník – král – císař“, „Prahou po stopách zednářské symboliky“ a nejnovější „Václav IV. a Zikmund / Bratři – rivalové – králové“.

Je autorem či spoluautorem scénářů k výstavám „Praga Mystica“, „Krásy a tajemství České republiky“, „Vivat Comenius“, „Páni z Rožmitála“ a „Víno napříč staletími“. Předsedá Nadaci Hieronymus propagující dílo Hieronyma Bosche.

 

Zdravá  komunikace  aneb komunikací ke zdraví

Mgr. Ilona Bláhová

Cíle:

 • seznámit se se základními oblastmi sociálních (a profesních) dovedností (přiměřené poznání a ovládání sebe sama, poznávání a akceptace druhých, empatie, tolerování apod.) s důrazem na  oblast sociální komunikace;
 • zprostředkovat některé metody a postupy rozvoje sociálních dovedností;
 • zvýšit motivaci pro práci na dlouhodobějším osobním růstu.

Forma: přednáška, cvičení, modelové situace , hry, diskuse, sdílení vlastních zkušeností…

 

 1. blok
 • Oblasti sociálních dovedností  (sociální percepce, sociální interakce a komunikace, konflikty a jejich zvládání, asertivita, zvládání zátěže).
 • Sociální percepce: jak vnímám ostatní, jak jsem vnímán?

Jak zlepšovat a zpřesňovat sociální percepci a posilovat vlastní pozitivní dojem (image).

 

 1. blok
 • Sociální komunikace jako nejdůležitější dovednost:
 • jak se učit efektivní – zdravé komunikaci
 • intrapersonální komunikace a její význam, jak efektivněji  komunikovat  sám se sebou
 • interpersonální komunikace: rozvíjení  komunikační způsobilosti v oblasti: neverbální  k. –  vhodné a nevhodné  neverbální signály, jak vnímat a rozumět neverbálním sdělením verbální komunikace naslouchání jako nejdůležitější komunikační dovednost
 1. blok
 • Asertivita

jako cesta k druhým lidem, které předchází cesta k vlastním potřebám, přáním,  právům :  3P – poznání, projevení, prosazení

 • asertivní osobnost
 • asertivní techniky (kritika, prosazování, kompromis)
 1. blok
 • Konflikty
 • Konflikt jako cesta k souladu
 • Styly řešení, dovednosti pro zvládání

 

Zdraví je pro nás vším

Ing. Jarmila Mandžuková

2 denní přednáška o komplexním přístupu ke zdraví a práci na tělu i Duchu

 

 1. den

 

Lidské tělo a zdraví

Co vlastně znamená být zdravý?

Co vše udělat pro svoje zdraví, prevence

tělo je náš přítel

– tajemství biologických hodin

– stravování, skladba stravy, průmyslově upravované potraviny

– správné dýchání, dechová cvičení

– kvalitní spánek a odpočinek

– optimální hmotnost, redukce váhy

– pobyt v přírodě, pohyb

 

 1. den

 

Lidské tělo a nemoc

příčiny nemocí, možnosti přírodní či alternativní léčby

Zdravá a léčivá strava

co jíst, když jsme nemocní

superpotraviny, které nám zachrání život

Fytoterapie

hlavní české bylinky a jejich využití

domácí výroba léčivých produktů, popř. ochutnávka

Psychosomatika

nemoci z pohledu emocí a psychiky

myšlení uzdravuje, afirmace, vizualizace

Sebeléčba

energetický systém těla

ruce – zdroj léčivé síly, praktické ukázky

Úsměv léčí duši i tělo

humor a smích jako lék

léčivý vnitřní úsměv, praktické ukázky

Vytisknout

Psychosomatika 2020/2021

OBOR SE OTEVÍRÁ JEDNOU ZA DVA ROKY – NYNÍ V ROCE 2021/2022.

PODÍVEJTE SE NA OBOR ZÁKLADY PSYCHOLOGIE NEBO PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ – MOHL BY VÁS ZAUJMOUT !!!

 

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

termíny víkend   předmět vyučující

 

1 sobota Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
1 neděle Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
2 sobota Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Jana Kindlová
2 neděle Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Jana Kindlová
3 sobota Rodinné konstelace Vlaďka Jestřábová
3 neděle Psychosomatika v homeopatii MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
4 sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Helena Veselá
4 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Helena Veselá
5 sobota Duchovní příčiny nemocí Ing. Jana Holická
5 neděle Psychosomatické souvislosti ve fyzioterapii Mgr. Kamila Karásková
6 sobota Cesta k pochopení, lásce a zdraví MUDr. Milan Oulehla
6 neděle Kineziologie Dita Prchlíková
7 sobota Netradiční způsoby léčby Rajisa Puchovska (léčitelka Lorka)
7 neděle Netradiční způsoby léčby Rajisa Puchovska (léčitelka Lorka)
8 sobota Zdraví je pro nás vším Ing. Jarmila Mandžuková
8 neděle Zdraví je pro nás vším Ing. Jarmila Mandžuková
Vytisknout

Psychosomatika 2021/2022 

 sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

  víkend   předmět vyučující

 

9.10. 2021 1 sobota Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
10.10.2021 1 neděle Psychosomatika z pohledu nové germánské medicíny a EFT Alice Bláhová
23.10.2021 2 sobota Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Ilona Bláhová
24.10.2021 2 neděle Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Ilona Bláhová
20.11.2021 3 sobota Rodinné konstelace Vlaďka Jestřábová
21.11.2021 3 neděle Rodinné konstelace Vlaďka Jestřábová
8.1.2022 4 sobota Cesta k pochopení, lásce a zdraví MUDr. Milan Oulehla
9.1.2022 4 neděle Síla pozitivního myšlení Mgr. Ilona Bláhová
29.1.2022 5 sobota Duchovní příčiny nemocí Ing. Jana Holická
30.1.2022 5 neděle Kineziologie Petra Rusňáková
19.2.2022 6 sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
20.2.2022 6 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
12.3.2022 7 sobota gemmoterapie

 

Jitka Jakešová
13.3.2022 7 neděle gemmoterapie

 

Jitka Jakešová
2.4.2022 8 sobota Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
3.4.2022 8 neděle Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová

 

Vytisknout