Profil absolventa – Podnikový ekolog

 

Obor akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

 

Celkem 9 víkendů (vždy sobota a neděle), 121 hodin.

Podmínkou pro přihlášení ke studiu je dovršení věku 18 let a ukončené středoškolské vzdělání. Student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Absolvované předměty: 

Biochemie, EMAS, EMS, čistší produkce, posuzování vlivů na životní prostředí, legislativa ochrany životního prostředí, Environmentální výchova, Hygiena pracovního a životního prostředí, Odpady, jejich využití a zneškodňování, obaly, Ochrana ovzduší před znečištěním

Ochrana vod před znečištěním, Patologie a etiogeneze civilizačních onemocnění, První pomoc, Psychologie a komunikace, Somatologie, Základy toxikologie, nakládání s chemickými látkami.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu ovládá základní vědomosti o všech složkách životního prostředí, o technologiích sloužících k omezování úniku škodlivých látek a k jejich likvidaci, informace o právních a ekonomických aspektech ochrany životního prostředí i nutné technické znalosti v podnikové praxi. Dobře se orientuje v ochraně prostředí a jednotlivých oborech ekologie (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, chemické látky a prevence závažných havárií, pracovní prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, EMS, EMAS atd.). Po absolvování kurzu se frekventant orientuje v povinnostech vyplývajících z legislativy, ovládá vzorovou dokumentaci, povinné provozní záznamy, povinnosti firmy, hlášení a evidenci. Absolvent může zajišťovat ekologický dozor ve firmách nejrůznějšího zaměření, může však najít práci i cíleně v ekologických společnostech, kde bude zajišťovat poradenské služby, případně může poskytovat tyto služby v oblasti ekologie privátně.

Cena studia: 12 000 Kč/ školní rok, v ceně studia je kniha Medicínské minimum pro každého.

Vytisknout

Programová náplň – Podnikový ekolog

Biochemie

Mgr. Ján Štěrba

 • struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • genetická informace, nukleové kyseliny
 • základní enzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základní běžné a patologické biochemické procesy
 • základy biochemie hormonálního systému, jater a pankreatu, ledvin a kardiovaskulárního systému, svalů, skeletu
 • hodnoty základních ukazatelů v krvi

 

EMAS, EMS, čistší produkce, posuzování vlivů na životní prostředí, legislativa ochrany

životního prostředí

Ing. Gabriela Strnadová

 • EMAS, EMS
 • ekologický audit
 • environmentální účetnictví
 • hlukové a rozptylové studie
 • rizikové analýzy
 • posuzování vlivů na životní prostředí
 • zákon o integrované prevenci (IPPC) a prováděcí vyhlášky
 • ekonomika životního prostředí

 

Environmentální výchova

Ing. Gabriela Strnadová

 • historie, principy
 • fauna, flora
 • projekty environmentální výchovy
 • principy environmentální výchovy
 • krajina a její definice
 • typy krajiny, stabilita krajiny a faktory ji narušující
 • krajinotvorné faktory, krajinotvorné procesy
 • antropogenní zásahy člověka do krajiny

 

Hygiena pracovního a životního prostředí

RNDr. Jana Krejsová

 • rizika na pracovišti – hodnocení a evidence
 • kategorizace prací
 • legislativa v ochraně veřejného zdraví
 • faktory fyzikální (hluk, vibrace, prašnost, tepelně vlhkostní poměry atd.)
 • chemické a biologické faktory
 • ostatní faktory (ergonomie, fyzická zátěž atd.)
 • ochrana před škodlivými účinky hluku a vibrací, praxe v ochraně proti hluku
 • požadavky na hygienu a bezpečnost práce a na vybavení pracovišť)

 

 

Odpady, jejich využití a zneškodňování, obaly

RNDr. Jana Krejsová

 • základní pojmy
 • legislativa v odpadovém hospodářství
 • zákon o odpadech a prováděcí předpisy v platném znění
 • nakládání s odpady – katalog odpadů, evidence odpadů, přeprava nebezpečných odpadů, hlášení o produkci odpadů
 • plán odpadového hospodářství původce
 • nebezpečné vlastnosti odpadů
 • zneškodňování odpadů
 • metody a technologická zařízení (skládky a skládkování odpadů; spalování odpadů; racionální nakládání s TKO; specifické postupy při zneškodňování průmyslových odpadů, metodiky analýzy pevných vzorků
 • zákon o obalech; nakládání s obaly

 

Ochrana ovzduší před znečištěním

Ing. Gabriela Strnadová

 • zákon o ovzduší a prováděcí předpisy v platném znění
 • zdroje znečištění (mobilní, stacionární atd.)
 • znečišťující látky
 • atmosféra;
 • emise, imise a jejich měření;
 • vliv škodlivin na zdraví lidí;
 • technika omezování;
 • kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší;
 • výpočet poplatků;
 • provozní evidence, souhrnná provozní evidence

 

Ochrana vod před znečištěním

RNDr. Jana Krejsová

 • základní právní předpisy v oblasti vodního hospodářství v praxi;
 • základní dělení vod;
 • ochrana vod před látkami škodlivými vodám;
 • praktické zásady obecné ochrany vod;
 • žádost o povolení k nakládání s vodami;
 • výpočet poplatků;
 • provozní řády;
 • havarijní plány;
 • kontroly skladů závadných látek;
 • typy znečištění odpadních vod a možnosti jejich čištění;
 • ekologické charakteristiky znečišťujících látek;
 • úvod do techniky úpravy vody, úprava na vodu pitnou;
 • úprava technologických a chladících vod;
 • biologické a chemické čištění odpadních vod;
 • možnosti optimalizace vodního hospodářství průmyslových podniků;
 • spolupráce ekologa podniku s ekoanalytickou laboratoří, interpretace výsledků;
 • analytické kontrolní procesy a měření průtoku odpadních vod;
 • metodika analýzy vod

 

Patologie a etiogeneze civilizačních onemocnění

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková, Ing. Štěpánka Petroušová

 

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu
 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)
 • stres, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, únava, deprese a úzkosti
 • mentální anorexie a bulimie, poruchy příjmu potravy
 • onemocnění kardiovaskulárního systému, cholesterol, homocystein
 • onemocnění trávicího systému
 • onemocnění pohybového aparátu
 • alergická onemocnění
 • kožní onemocnění
 • onemocnění očí a uší
 • metabolický syndrom a diabetes mellitus
 • onkologická onemocnění
 • základy homotoxikologie, intoxikace a detoxikace

 

Psychologie

Mgr. Jana Kindlová

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce, základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie
 • součástí výuky je i praktické poskytování první pomoci na výukovém modelu, které si vyzkouší každý student

 

Základy toxikologie, nakládání s chemickými látkami

Ing. Gabriela Strnadová

 • Zákon o chemických látkách a související předpisy v platném znění;
 • povinnosti oprávněných osob;
 • klasifikace nebezpečných chemických látek;
 • bezpečnostní listy, R, S, H, P-věty;
 • balení a značení výrobků;
 • prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě (ADR);
 • základy toxikologie

 

Vytisknout

Podnikový ekolog 2017/2018

termíny víkend datum předmět vyučující
7.10. 2017 1 Sobota psychologie PhDr. Jana Kindlová
8.10. 2017 1 neděle psychologie PhDr. Jan Kindlová
4.11. 2017 2 Sobota somatologie MUDr. Andrea Hauserová
5.11. 2017 2 Neděle somatologie

 

MUDr. Andrea Hauserová
25.11. 2017 3 Sobota patologie MUDr. Andrea Hauserová
26.11. 2017 3 Neděle patologie

 

MUDr. Andrea Hauseroá
6.1. 2018 4 Sobota Základy toxikologie, nakládání a chemickými látkami Ing. Gabriela Strnadová
7. 1. 2018 4 Neděle Biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
17. 2. 2018 5 sobota Ochrana vod

před znečištěním

 

RNDr. Jana Krejsová

 

18. 2. 2018 5 Neděle Ochrana vod

před znečištěním

 

RNDr. Jana Krejsová

 

24. 2. 2018 6 Sobota Ochrana ovzduší před znečištěním Ing. Gabriela Strnadová
25. 2. 2018 6 Neděle Ochrana ovzduší před znečištěním Ing. Gabriela Strnadová
24.3.2018 7 Sobota Odpady, jejich využití a zneškodňování, obaly

 

RNDr. Jana Krejsová

 

 

25.3.2018 7 neděle Odpady, jejich využití a zneškodňování, obaly

 

RNDr. Jana Krejsová

 

21.4. 2018 8 Sobota Hygiena pracovního a životního prostředí

 

RNDr. Jana Krejsová

 

 

22.4. 2018 8 neděle Hygiena pracovního a životního prostředí

 

RNDr. Jana Krejsová

 

12.5.2018 9 Sobota Environmentální výchova Ing. Gabriela Strnadová
 

 

13.5.2018

 

9

 

 

neděle

EMAS, EMS, čistší produkce, posuzování vlivů na životní prostředí, legislativa ochrany

životního prostředí

 

Ing. Gabriela Strnadová

 

Vytisknout

Podnikový ekolog 2018/2019

 

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 

termíny víkend datum předmět vyučující
6.10. 2018 1 Sobota psychologie Mgr. Jana Kindlová
7.10. 2018 1 neděle psychologie Mgr. Jana Kindlová
3.11. 2018 2 Sobota somatologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
4.11. 2018 2 Neděle somatologie

 

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
24.11. 2018 3 Sobota patologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
25.11. 2018 3 Neděle patologie

 

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
5.1. 2019 4 Sobota Základy toxikologie, nakládání a chemickými látkami Ing. Gabriela Strnadová
6. 1. 2019 4 Neděle Biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
26. 1. 2019 5 sobota Ochrana vod

před znečištěním

 

RNDr. Jana Krejsová

 

27. 1. 2019 5 Neděle Ochrana vod

před znečištěním

 

RNDr. Jana Krejsová

 

2. 3. 2019 6 Sobota Ochrana ovzduší před znečištěním Ing. Gabriela Strnadová
3. 3. 2019 6 Neděle Ochrana ovzduší před znečištěním Ing. Gabriela Strnadová
23.3. 2019 7 Sobota Odpady, jejich využití a zneškodňování, obaly

 

RNDr. Jana Krejsová

 

 

24.3. 2019 7 neděle Odpady, jejich využití a zneškodňování, obaly

 

RNDr. Jana Krejsová

 

13.4. 2019 8 Sobota Hygiena pracovního a životního prostředí

 

RNDr. Jana Krejsová

 

 

14.4. 2019 8 neděle Hygiena pracovního a životního prostředí

 

RNDr. Jana Krejsová

 

11.5. 2019 9 Sobota Environmentální výchova Ing. Gabriela Strnadová
12.5. 2019  

9

 

 

neděle

EMAS, EMS, čistší produkce, posuzování vlivů na životní prostředí, legislativa ochrany

životního prostředí

 

Ing. Gabriela Strnadová