KAMATÉ – Škola celostní a přírodní medicíny

Cílem Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ je rozšířit větší využití přírodní medicíny v běžné praxi, rozvíjet celostní pohled vnímání souvislostí v oblasti lidského zdraví, podpořit duchovní a osobností rozvoj ve vnímání aspektů lidského života. Studium jednotlivých oborů by mělo studenty motivovat k tomu, aby si  do života odnesli co nejvíce znalostí aplikovatelných do praxe. Věříme, že se nám to podaří a splníme Vaše očekávání.

O zakladatelce

MUDr. Ing. Mgr. Markéta Kastnerová, Ph.D.

Autorka knih: Medicínské minimum pro každého, Poradce pro výživu, Poradce zdravého životního stylu, Poradce v oblasti přírodní medicíny,  NADH – vše, co byste měli vědět o NADH (Coenzymu-1), Výživové poradenství v praxi.

Kastnrová MarkítaNarodila jsem se v Klatovech, vystudovala jsem obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze, poté jsem ukončila studium na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze, na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a také na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2005 jsem přednášela na Zdravotně sociální fakultě a pracovala na Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem Českých Budějovicích na oddělení Prevence a podpory zdraví. V současné době přednáším na Pedagogické fakultě JU a pracuji jako praktický lékař. Kromě toho ve volném čase pracuji jako výživový poradce a poskytuji také celostní poradenství v rámci podpory léčby nejrůznějších zdravotních problémů. Protože každá terapeutická metoda nabízí něco jiného a účinky jednotlivých metod se pro vyšší terapeutický efekt doplňují, snažím se ve svém přístupu  nahlížet na zdraví člověka komplexně. Největší efekt se dostaví, když člověk terapeutickým i životním souvislostem sám do hloubky porozumí a když pochopí příčiny a okolnosti vzniklého problému, a proto vidím jako klíčové předávat lidem informace, které budou nápomocny v péči o vlastní zdraví i o zdraví svých blízkých a které se stanou pilířem pro udržování životní, fyzické i duševní rovnováhy. Za tímto účelem vznikla Škola celostní a přírodní medicíny KAMATÉ, která svojí nabídkou studijních oborů pokrývá celostní (holistický) přístup ke zdraví.

Vzdělání:

Rok 1998         –  složení státní základní jazykové zkoušky z německého jazyka

Rok   1999       –   maturita na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech

Rok   2005       –  ukončení magisterského studia na 1. LF UK,obor všeobecné lékařství

rok 2006          –   ukončení bakalářského studia na fakultě Agrobiologie, potravinovýcha  přírodních  zdrojů (FAPPZ) ČZU v Praze, obor Udržitelné využívání přírodních zdrojů

rok 2008           –   ukončení magisterského studia na fakultě Agrobiologie,potravinových  a  přírodních zdrojů (FAPPZ) ČZU v Praze,obor Udržitelný rozvoj biosféry

rok 2009           –   ukončení doktorského studijního programu Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, na ZSF JU téma dizertační práce: Kouření a konzumace alkoholu u dětí na základních školách Jihočeského kraje

rok 2010         –    ukončeno bakalářské studium na TF JU, obor sociální a charitativní práce

Doplňující kurzy:

Rok   2001       –  masérský kurz rekondiční a sportovní masáže

rok 2005           –   dvouletý vzdělávací kurz homeopatie pro lékaře CEDH

rok 2006          –   absolvování kurzu Metodika a prevence léčby závislosti na tabáku,pořádaného  IPVZ

rok  2007         –   absolvování kurzu pro lektory primární prevence, zaměřeného na  primární  prevenci  užívání návykových látek  a dalších sociálně nežádoucích jevů,  pořádaného o. s.  Prev-Centrum

rok 2007           –   absolvování certifikovaného kurzu Hodnocení a řízení zdravotního rizika pracovišti, SZÚ Praha

rok 2007          –    absolvování specializačního kurzu 1. pomoci, pořádaného IPVZ v Praze

2009  –  ukončeno 3 studium na České škole klasické homeopatie

rok 2009    –   kurz rozvoje mezilidské komunikace a emoční inteligence, znaková řeč pro batolata Baby Signs

rok 2009 – absolvent kurzu Poradce pro výživu

rok 2009 – absolvent rekvalifikačního kurzu Poradce zdravého životního stylu

2011  – kurz Darkfield mikroskopie

2012 – kurz mikroskopie pozorování kapky krve ve světlém poli

rok 2015 – kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a prevence závislostí

rok 2015 – kurz Diferenciální diagnostika z pohledu všeobecného praktického lékaře

rok 2015 – Paliativní péče

rok 2015 – Chirurgie pro praktické lékaře

rok 2015 – kurz Psychoterapie

rok 2015 – Základy lékařské etiky, komunikace managementu a legislativy

.

Praxe:

Rok 2003         –   3 měsíční jazykový pobyt v USA

Rok     2004      –  3 měsíční jazykový pobyt v Hamburku

od roku  2005  –  2014 –  zaměstnanec Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých  Budějovicích

2005   –   2012 –  zaměstnanec ZSF JU, katedra veřejného a sociálního zdravotnictví

2008 – současnost – poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu

2010 – současnost –  vedoucí rekvalifikačních kurzů pro veřejnost: poradce pro výživu a poradce zdravého životního stylu mimo oblast zdravotnictví

Od roku 2010 – současnost  –  externí výuka mediků Plzeňské lékařské fakulty UK – hygiena výživy

Od roku 2012 – současnost – preventivní pracovně lékařská péče, všeobecný praktický lékař

Od roku 2012 – současnost – vedena jako externí školitel Trnavské univerzity, Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce, obor veřejné zdravotníctvo

Od roku 2013 – současnost – Pedagogická fakulta JU, katedra výchovy ke zdraví